Nyheter

Brødrende Sunde må redusere utslipp

Publiseringsdato: 21. juni, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

SFT har pålagt Ålesundbedriften Brødrende Sunde å redusere utslippet av den bromerte forbindelsen HBCDD fra 12 til en kilo i året. Bedriften må derfor kutte i produksjonen av polystyren og installere et nytt renseanlegg for å makte SFTs krav.

Bromerte flammehemmere:

Brødrende Sunde i Ålesund har siden 1992 hatt tillatelse fra SFT til å slippe ut 12 kilo i året av den bromerte forbindelsen HBCDD til kommunalt avløp. 14. februar i år foretok SFT imidlertid en endring i bedriftens utslippstillatelse, til å kun tillate utslipp av en kilo HBCDD til kommunalt renseanlegg for 2005. Videre ble bedriften pålagt å utrede mulighetene for å redusere utslippene av HBCDD til 0,5 kilo årlig, noe som tyder på et ønske om ytterligere innstramning av utslippstillatelsen.


Mulig å redusere med 95 prosent

Brødrene Sundes svarbrev til SFT ble sendt 13. juni, og bedriften opplyser at de har leid et renseanlegg som de anslår vil kunne rense 50 til 60 prosent av prosessvannet fra dagens produksjon av flammehemmende råvare. Videre mener Sunde at ved bruk av beste tilgjengelige renseteknologi kan det være mulig å redusere utslipp av HBCDD med 95 prosent, noe som tilsvarer et utslipp på ned mot 0,5 kilo til kommunalt renseanlegg.


Ved anlegget i Ålesund produserer Sunde årlig omlag 7000 tonn flammehemmende ekspanderbar polystyren som inneholder 0,5 til 1,0 prosent HBCDD. Dette produktet benyttes som en råvare for Sundes fabrikker i andre europeiske land til produksjon av isolasjonsplater.

–>
Utslippene må opphøre

Resultatet av utslippene fra Brødrene Sunde er en svært forurenset Åsefjord. SFT har nylig publisert en kartlegging av organiske miljøgifter i Norge. Denne omfatter deponier og renseanlegg, ferskvannsmiljøer, og marine omgivelser. Rapporten avdekker blant annet skyhøye konsentrasjoner av bromerte flammehemmere i sedimentene utenfor Ålesund. Både når det gjelder PBDE (polybromerte difinyletere) og HBCDD (heksabromsyklodekan). De høyeste konsentrasjonene i kjerneprøvene ligger på i underkant av 8500 ng (nanogram) HBCDD per gram tørrvekt av sedimentene, og er foretatt innerst i Åsefjorden. Til sammenligning er de nest høyste konsentrasjonene av HBCDD, som er lokalisert utenfor Rubbestadneset ved Bømlo, på rundt 21 nanogram per gram sediment. Bellona mener at dette er grunn nok til at utslippene fra Brødrene Sunde må opphøre.


Brødrene Sunde henviser i sitt svarbrev til konklusjoner fra NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) som i følge bedriften har konkludert med at de nåværende konsentrasjonene av HBCDD i avløpsvannet ikke gir noen risiko som krever tiltak.


Staten må bidra

En åpent spørsmål er hvem som skal betale for opprydningen i de forurensede sedimentene. I Norge er det et velkjent prinsipp at forurenser skal betale for den belastningen som påføres samfunnet. For at myndighetene kan pålegge problemeier kostbare oppryddingstiltak kreves det at man kan vise til uaktsomhet. Dersom det er uaktsomt å følge en statlig utslippstillatelse, vil vi påstå at det også var uaktsomt av myndighetene å gi utslippstillatelsen.


Bellona mener at ettersom den aktuelle bedriften har operert under en statlig utslippstillatelse bør også Staten være sitt ansvar bevisst og gå med på en kostnadsdeling når det gjelder å iverksette en opprydning som må komme. I Sverige har forurensingsmyndighetene etablert et fond med et årlig statlig bidrag på omlag 500 millioner svenske kroner som problemeiere, det være seg bedrifter eller kommuner, kan søke om milder fra for å initiere opprydningsprosjekter. Bellona etterlyser et lignende initiativ i Norge.


HBCDD på OBS-lista

Bellona vil også arbeide videre med et forbud mot bruk og import av HBCDD. Denne bromerte flammehemmeren er ikke ulovlig som en del andre typer av bromerte flammehemmere, det vil si penta-BDE og okta-BDE. Imidlertid er HBCDD er på de norske myndighetenes OBS-liste; ”Listen over «helse- og miljøfarlige stoffer som kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå.» EU risikovurderer for tiden stoffet, og skadevirkningene av forbindelsen er godt dokumentert gjennom flere forskningsrapporter.