Nyheter

Utsettelse i Årdal ikke mulig

Publiseringsdato: 23. februar, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Norske forurensingsmyndigheter og norske bedrifter er fremdeles bundet av internasjonale direktiver og konvensjoner. Det gjør utsettelse av rensekravene til Hydros produksjonsanlegg i Årdal umulig.

Det er forunderlig at norske forurensingsmyndigheter i det hele tatt åpner for å behandle en eventuell søknad fra Norsk Hydro om forlenget drift av de umoderne Søderberg-ovnene hos Norsk Hydro i Årdal. Norsk Hydro har allerede søkt om forlenget drift to ganger. Siste avslaget på søknaden kom i 2001, da Norsk Hydros klage på Statens Forurensingstilsyns (SFT) vedtak ble behandlet av Miljøverndepartementet. Nå presses det på fra politisk hold om at Hydro skal søke SFT på nytt. SFT på sin side motsetter seg heller ikke å behandle en ny søknad fra Hydro.

Hva slags forvaltning er det vi har, som åpner for å behandle helt identiske søknader på nytt, når det ikke er noen nye realiteter i saken? Og hva slags regjering har vi, som går langt i å antyde at dersom Hydro sender en søknad om utsettelse vil den kunne sees på med blide øyne? Snakk om å slå beina under den faglige integriteten til egne forvaltningsorganer! Og det kan da ikke være slik at tiltakene i næringsministeren mye omtalte verktøykasse, eller den rød-grønne regjeringens aktive eierskap, begrenser seg til utsettelse av rensekrav? Nå må Helen Bjørnøy på banen og uttrykke tillit til de vurderingene hennes eget embetsverk gjorde for snart seks år siden. Det finnes ingen nye realiteter i saken og ingen grunn til å gjøre om på vedtaket fra 2001.

Søderberg-ovnene makter ikke utslippskrav
I 2000 fikk Hydros anlegg i Årdal nye konsesjonsbetingelser. Tidligere hadde bedriften felles utslippsgrenser på Søderbergovnene og de mer moderne Prebakeovner for støv og fluor. Den nye konsesjonen satte spesifikke utslippskrav til de ulike ovnene, noe som resulterte i en innstramning for Søderbergovnene fra og med 2007. I tillegg ble utslippsgrensene for PAH-utslipp fra Søderbergovenene redusert.

I tillegg fikk bedriften pålegg om å innen 31. Desember 2001 fremlegge en plan for tiltak for å oppnå utslipp til luft fra Søderberganlegget som er lavere enn 1 kg støv pr tonn aluminium, 0,6 kg fluor pr tonn aluminium, 0,01 kg PAH pr tonn aluminium. Det ble raskt klart at bedriften verken maktet konsesjonskravene, langt mindre å legge frem tiltak for å redusere utslippene ytterligere. Dette er altså bakgrunnen for at Søderberg-ovnene nå skal stenges.

OSPAR-konvensjonen og IPPC-direktivet umuliggjør utsettelse
OSPAR-konvensjonen er et folkerettslig forpliktende miljøsamarbeid for beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav. Den er undertegnet av miljøvernministre i 15 land og trådde i kraft i 1998. Norge er et av landene som har undertegnet konvensjonen, som blant annet omhandler utslipp av miljøskadelige stoffer rundt Nordsjøen. Dette forplikter Norge til å forhindre utslipp med betydning for det marine miljøet i Nordsjøen. Det overordnede målet er oppnåelse av konsentrasjoner i det marine miljøet nær bakgrunnskonsentrasjoner for stoffer i sjøvann. Dette innebærer altså kontinuerlig reduksjon av utslipp av miljø- og helseskadelige stoffer rundt Nordsjøen.

EU direktiv 96/61/EF integrated pollution prevention and control (IPPC-direktivet) legger føringer på at industrivirksomhet skal ta i bruk beste tilgjengelige renseteknikk (BAT) som er definert i såkalte BREF-dokumenter. Intensjonen bak direktivet er å sikre installasjon av BAT ved nye og eksisterende virksomheter og at produksjon skal legges til bedriftene som kan vise til høyest miljøstandard. Direktivet trer i kraft 31. oktober 2007 for alle produksjonsanlegg innenfor Europa, også norske. Direktivet åpner ikke for utsettelser basert på en bedrifts økonomiske situasjon eller bortfall av arbeidsplasser. Det er altså ikke grunnlag for videre drift av Søderberg-ovnene i Årdal etter 31. oktober 2007 uansett hvordan man snur og vender på det. Det blir feil når nedleggelsen av to umoderne produksjonslinjer resulterer i politisk ramaskrik for å få til utsettelse av utslippskrav som ble fastslått en gang for alle for fem år siden. Det er ikke mulig for Norge å ivareta sine internasjonale miljøforpliktelser og samtidig gi utsettelse og dispensasjoner fra rensekrav hver gang en bedrift truer med nedleggelsesspøkelset.

Silisiumproduksjon i Årdal?
Bellona foreslår nå en utnyttelse av kraften i Årdal til silisiumproduksjon når Søderberg-ovnene stenges ned 1. januar 2007. Silisium er eit viktig element i solceller og det vil være et stort behov for produksjon av dette grunnstoffet framover. En slik omstilling forutsetter at kraften ikke blir brukt på de gamle Søderberg-ovnene