Nyheter

Forskerne blir sikrere og sikrere

Publiseringsdato: 1. september, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Forskerne blir sikrere og sikrere - det foregår en global klimaendring som følge av menneskelig aktivitet. Onsdag 30. august kom en ny klimarapport fra Norsk institutt for luftforskning.

Menneskeskapte klimaendringer:

30. august la Norsk institutt for luftforskning (NILU) frem rapporten Norsk klima- og ozonforskning – de første 10 år. Dette er en sluttrapport fra Norges forskningsråds program om klima- og ozonspørsmål. Det ble opprettet i 1989, og varte frem til 1998. Forskningen innen områdene videreføres nå gjennom i forskningsprogrammet om endringer i klima og ozonlag.

I henhold til rapporten er det observert en global temperaturøkning. Dersom jordkloden ses under ett, har gjennomsnittstemperaturen steget omlag 0,5°C i løpet av de siste hundre årene. Flere av det 20. århundrets varmeste år har vært på 1990-tallet.

Ett av målene for klima- og ozonprogrammet har vært å øke innsikten i mekanismene som styrer vær og klima. Gjennom modellberegninger er det vist at fortsatte utslipp av CO2 og andre drivhusgasser kan medføre en økning i jordens gjennomsnittstemperatur på 1,5 til 4°C over de neste 50 årene. Med andre ord, menneskelig aktivitet kan føre til forandringer i det globale klimaet.

Forskerne vet ennå ikke hva de eventuelle effektene blir i våre områder. Vi vil sannsynligvis oppleve mer ekstremt vær med sterkere stormer og mere nedbør. Siden en global temperaturøkning kan fordeles ulikt over kloden, kan vi oppleve enten høyere eller lavere temperaturer.

Hva ozonlaget i stratosfæren angår, har forskerne vist at det er i ferd med å tynnes ut. Effekten er kraftigst i de antarktiske områdene, hvor det er målt opp til 70 % reduksjon. Det er ikke lenger tvil blant ozonforskerne – dette skyldes menneskeskapt forurensning.

Professor Øystein Hov har vært programstyrets leder. I følge Hov er det ikke lenger tvil om at det foregår en klimaendring og en nedbryting av ozonlaget som følge av menneskeskapt påvirkning. Denne konklusjonen deles av internasjonale klimaforskere. I mars neste år kommer en ny rapport fra FNs klimapanel som skal belyse nettopp dette.