Nyheter

EU trenger ny klimapolitikk

Publiseringsdato: 20. oktober, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

En ny undersøkelse fra en nederlandsk og en tysk forskningsgruppe hevder at EU-landene mangler den nødvendige politikken til å redusere utslippene av klimagasser.

På bakgrunn av en ny undersøkelse hevder forskningsinstitusjonene Ecofys og Fraunhofer-instituttet at EU-landene mangler den nødvendige politikken til å bekjempe utslippene av klimagasser. I forhold til 1990-nivået antas CO2-utslippene å stige med 7 – 8 % innen 2010. Gjennom Kyotoprotokollen har landene forpliktet seg til å redusere utslippene med 5 % over samme periode.

Studiet tok for seg hvorvidt den eksisterende og planlagte miljøpolitikken til 6 ulike EU-land fører til tilstrekkelig store utslippsreduksjoner. Kun et av landene – England – var per i dag i posisjon til å klare kyotomålsetningen sin. Tyskland kan klare det, men hverken Frankrike, Spania, Sverige eller Nederland levnes noen sjanse ut fra dagens politikk.

Dette skyldes i hovedsak økende energiforbruk. Dersom dagens vekst fortsetter har IEA (World Energy Outlook, 1998) beregnet at elektrisitetsproduksjonen i EU kan øke fra 2678 TWh i 1995 til 3840 TWh i 2010. I henhold til dagens politikk forventes behovet først og fremst å dekkes gjennom økt satsing på gasskraft, estimatet antar at produksjonen mer enn firedobles.

Konsekvensen kan ikke bli annet enn økte utslipp av klimagasser. Uansett hvilken fossil energiressurs som benyttes – kull, olje eller gass – må økt produksjon føre til økte utslipp. EU klarer derfor ikke forpliktelsene fra Kyotoprotokollen dersom gasskraft skal dekke et økende forbruk. Det er med andre ord helt nødvendig å begrense forbruksveksten, blant annet ved hjelp av økt satsing på energieffektive løsninger. En eventuell økende etterspørsel etter elektrisk kraft må dekkes gjennom økt satsing på fornybar energi. En annen løsning kan være CO2-fri gasskraft.

Vi har for øvrig akkurat det samme problemet i Norge. CO2-utslippene våre er ca 10 % for høye per i dag. Når avtaleperioden inntreffer i 2008 kan Kyotoforpliktelsene våre være overskredet med mellom 20 og 30 % dersom utslippsveksten fortsetter. Størrelsen til de endelige overskridelsene er avhengig av flere faktorer, blant annet av om det bygges gasskraftverk i Norge. Naturkrafts 2 anlegg vil alene stå for en utslippsøkning på 4 – 5 %.