Nyheter

Klimagassutslipp tilbake på 1999-nivå

Publiseringsdato: 28. mars, 2003

Skrevet av: Glenn Hansen

Selv om utslippene av klimagass i Norge sank noe i 2000, var de i 2001 tilbake på 1999-nivå. Med en stigning på 8 prosent fra 1990 er vi tilbake på det høyest registrerte utslippet for Norge noensinne.

Det er hovedsakelig olje- og gassvirksomheten og veitrafikk som står for økningen av klimagass, viser statistikk lagt frem av SSB.


Utslippene må ned

Etter at Norge undertegnet Kyotoavtalen har vi forpliktet oss til at utslippene i 2008-2012 ikke skal være mer enn 1 prosent høyere enn 1990 nivået. På tross av dette har Norges samlede klimagassutslipp økt med 8 prosent i perioden 1990-2001. CO2 sto for 75 prosent av klimagassutslippene i Norge i 2001. Med en økning på 1 prosent er CO2 den gassen som er ansvarlig for nesten hele økningen av utslipp det siste året. Denne økningen tilsvarer 600 000 tonn CO2-ekvivalenter.


Drastisk utslippsøkning i offshore sektoren

Fra energiproduksjonen offshore økte utslippene med hele 11 prosent i forhold til år 2000. Energiproduksjonen på oljeplattformer er nødvendig for å injisere naturgass og vann ned til oljen for å opprettholde et trykk som gjør det mulig å få den opp. Dessuten kreves det energi for å sende naturgassen inn til land gjennom rør. Avbrenning av overskuddsgass (fakling) ble derimot redusert med 19 prosent ettersom et økt energibehov på plattformene fører til økt bruk av gass til produksjon av elektrisitet. Utslippene av CO2 som stammer fra forbrenning i olje- og gassproduksjonen sto alene for 19 prosent av de norske klimagassutslippene. Siden 1990 har disse utslippene økt med ca. 50 prosent.


Økt utslipp fra veitrafikken og industrien

Utslippet fra veitrafikken økte med 7 prosent og sto dermed for 22 prosent av det totale CO2-utslippet i 2001. Økningen skyldes først og fremst at folk kjører mer bil enn noen gang før. Fra 1999 til 2001 har CO2 -utslippene fra veitrafikk økt med mindre enn 0,5 prosent.


Når det gjelder industrien har deler av den muligheten til å velge mellom å bruke elektrisk kraft eller olje til enkelte formål, og velger naturlig nok ut fra av pris. Dette førte i 2000 til at mange bedrifter fikk redusert sitt oljeforbruk vesentlig, og dermed også sine klimagassutslipp. Denne utviklingen førte ikke frem i 2001 da utslippet økte som følge av at forbruket av oljeprodukter igjen nærmet seg 1999-nivå.


I motsetning til forbrenningsutslippene i industrien gikk utslippene fra industriprosesser tilbake med 3 prosent i 2001. Det faktum at enkelte typer industri er inne i en lavkonjunktur med redusert produksjon. Det er hos utslippene fra produksjonen av ferrolegeringer, mineralindustrien og oljeraffinerier at nedgangen er størst.


CO2 størst

Klimagasser blir brukt som en betegnelse på de seks gassene CO2 , metan, lystgass, HFK-er, PFK-er og SF6. For å sammenligne hvor sterk klimapåvirkning de ulike gassene har blir utslippene av hver av disse regnet om til CO2-ekvivalenter. CO2 sto for 75 prosent av det totale utslippet av klimagass i Norge målt som CO2 –ekvivalenter. Olje- og gassvirksomheten sto for 28 prosent av CO2 utslippene, og er den største kilden fulgt av veitrafikk på 22 og oljefyring på 18 prosent i 2001.


Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås nettsider som er basert på beregninger og ikke eksakte tall. Dette betyr at publiserte tall ikke nødvendigvis vil stemme 100 prosent med tall fra senere tilbakeregninger. Endringene viser seg som oftest å være små.


Les mer hos Statistisk sentralbyrå