Nyheter

Klimagassutslippene bare øker

Publiseringsdato: 5. april, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Også i 2004 økte klimagassutslippene i Norge. Fra i fjor økte utslippene med én prosent, og var 11 prosent høyere enn i 1990, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det er veksten av CO2– utslippene fra olje- og gassproduksjon som er hovedårsak til de økte utslippene. Utslippene herfra har økt med 77 prosent i perioden fra 1990 til 2004. Utslippet av CO2 har økt med 27 prosent siden 1990, mens utslippet av de fluorholdige gassene HKF, PFK og SF6 er redusert med mer enn 75 prosent. Utslipp fra veitrafikken økte med 34 prosent, noe som ses i sammenheng med økonomisk virksomhet.

Industriens prosessutslipp økte også i 2004. Ifølge Statistisk Sentralbyrå styres disse utslippene i stor grad av internasjonale konjunkturer, og for deler av prosessindustrien var 2004 et godt år. Miljøverndepartementet og prosessindustrien inngikk i 2004 en overenskomst om reduksjon av utslippene innen 2007 som innebærer at utslippene fra denne industrien, utenom gassraffinerier og ilandføringsterminaler for olje og gass, skal reduseres med 20 prosent i 2007 sammenlignet med 1990.

Norske utslipp av klimagasser skal ikke være mer enn én prosent høyere enn 1990-nivået i perioden 2008-2012, ifølge Kyoto-protokollen som trådte i kraft 16. februar i år. Dette gjelder etter at det er tatt hensyn til kvotehandel og andre mekanismer for reduserte utslipp, og tilsvarer et utslipp på 50,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norge hadde i fjor et samlet utslipp av klimagasser på 55,5 millioner CO2-ekvivalenter, som ligger 4,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter,eller nesten ti prosentpoeng, over Kyoto-målet.

Utslippene av NOX var omtrent på samme nivå som i fjor. Norge slapp i 2004 ut 221 000 tonn NOX , mens forpliktelsen i forhold til Göteborg-protokollen, som trer i kraft 17. mai i år, er på 156 000 tonn. Norge er altså forpliktet til å redusere NOX-utslippene med 30 prosent innen 2010.