Nyheter

Europaparlamentet: Miljøkomiteen ønsker moratorium i Arktis

Foto: ndla.no

Publiseringsdato: 19. september, 2012

Skrevet av: Sirin Engen

Miljøkomiteen i Europaparlamentet holdt i dag, 19.september, avstemning over endringer til Europakommisjonens lovforslag om sikkerheten på offshoreinstallasjoner. Bellona Europa har lagt ned mye arbeid i å fremme endringsforslag overfor medlemmene i denne komiteen og er godt fornøyd med utfallet av dagens komitémøte.

Som følge av Deepwater Horizon-ulykken i 2010, la Kommisjonen i oktober 2011 fram et forslag til lovverk som skulle imøtese Europas behov for strengere regler i offshore-sektoren. Lovforslaget har til formål å sørge for at produksjon og søk etter olje og gass i EUs farvann holder verdens høyeste standard hva gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det er ment å dekke prosessen til all lete- og produksjonsvirksomhet fra design til den endelige fjerningen av en olje- eller gassinstallasjon. Dette forslaget er for tiden til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

Arktis

Bellona Europa har arbeidet aktivt for at Europaparlamentet skal gjøre endringer i lovforslaget til Kommisjonen slik at det til større grad tar hensyn til det sensitive og utfordrende miljøet i Arktis. Bellona Europa har, sammen med fire andre europeiske miljøorganisasjoner, oversendt komitemedlemmene våre forslag til endringer av de delene av forslaget som kan ha betydning for Arktis.

Ved avstemning i dag ble det vedtatt at komiteen vil fremme arbeidet for moratorium i Arktis.

For Bellona Europa er dette et tydelig signal om at parlamentarikernes interesse for EUs rolle i Arktis er klart stigende.

Forurenseren betaler

Rapportør Justas Paleckis uttalte at «lovverket bør på en tydelig måte kreve at operatører får på plass de økonomiske garantier som er nødvendige for å dekke kostnadene ved opprydding og kompensasjon som følger en storulykke. Dette er i tråd med et sentralt prinsipp i EUs miljølovgivning – at forurenseren skal betale».

Komitémedlemmene ønsker en innstramming av forslaget som Kommisjonen overleverte dem i oktober 2011 hva gjelder erstatningsansvar. Medlemsstatenes myndigheter bør bare gi lisenser til operatører dersom de har «tilstrekkelig økonomisk sikkerhet» slik at de kan betale for «full opprydding eller kompensasjon». Videre ønsker man at myndighetene skal ta hensyn til selskapenes historie hva gjelder hendelser tilknyttet olje og gass verden over når de tildeler lisenser.

Lovforslaget som nå er til behandling i Europaparlamentet og Rådet vil sette minstekrav for europeiske standarder for offshoresikkerhet, regulere lisensiering, beredskapsplaner og fjerning av plattformer. Operatører skal være forpliktet til å redusere faren for en storulykke i størst mulig grad.

Maritime Safety Agency

Et annet viktig poeng er nødvendigheten av en styrket rolle for EMSA (European Maritime Safety Agency) for å skape en mindre fragmentert industri. ENVI-komiteen sa seg enige i dette i møtet i dag og sa at dette byrået burde være et tilsynsorgan som kan hjelpe medlemsstatene med teknisk og vitenskapelige råd.

Europaparlamentet er ventet stemme over forslaget i plenum i uke 50.