Nyheter

Klart for reduksjon av klimagassutslipp fra fly

Publiseringsdato: 18. oktober, 2004

Skrevet av: Kjetil Stake

Klimagassutslippene fra fly skal reduseres. Dette er resultatet etter harde forhandlinger og sterkt press fra EU overfor den internasjonale organisasjonen for sivil flytrafikk, ICAO. Det åpnes også for at et kvotehandelssystem for flytrafikk kan settes i gang i 2008.

I begynnelsen av september ble det klart at flytrafikken også må ta ansvar i kampen mot global oppvarming. Blir ingenting gjort vil CO2-utslippene fra flytrafikk øke med 50 prosent fra 1990 til 2010, og utgjøre 84 prosent av alt CO2-utslipp fra transportsektoren.


Etter hardt press fra Europaparlamentet ser det ut til at ICAO endelig tar innover seg oppgaven om å redusere utslippene av klimagasser.


Fra kilder i Europakommisjonen får Bellona Web opplyst at selv om ICAO ikke har gått så langt som Kommisjonen ønsket i miljøtiltakene, kom man etter harde forhandlinger fram til ett kompromiss.


EU ville mer

EU ønsket en sterkere mulighet for enkeltstater til selv å sette begrensinger på utslipp. Slik avtalen er nå kan ikke det enkelte land selv sette avgifter på utslipp fra flytrafikken før saken tas opp igjen i ICAO i 2007. En mulighet er imidlertid at alle EU-landene kan gå sammen om å sette øvre grenser for utslipp, selv om det i resultatet av forhandlingene ikke ligger noen oppfordringer om å gjøre dette.


Bellona mener at det enkelte land absolutt bør ha muligheten til å igangsette individuelle prosjekter for å redusere utslipp. Det er nettopp gjennom nasjonale prøveprosjekter man kan sette flere kloke hjerner i sving og dermed finne nye løsninger. I Sverige betaler man for eksempel mer skatt på flyreiser dersom det finnes mer miljøvennlige alternativer tilgjengelig som for eksempel høyhastighetstog.


Kvotehandel neste

En av EUs kjepphester for å redusere utslippene fra fly er å få i gang et handelssystem av utslippskvoter for klimagasser. Selv om EU på det sterkeste oppfordret ICAO til å implementere et slikt kvotehandelssystem så snart som mulig, nådde ikke argumentasjonen helt fram. I følge Europakommisjonen vil ikke en slik kvotehandel komme i stand før tidligst i 2008.


ICAO har derimot sagt seg villige til å utarbeide en rapport som skal se på effektiviteten av et slikt system og vurdere hvilke utslippsnivåer slike kvoter bør ligge på. Denne rapporten skal trolig ferdigstilles til ICAOs assembly meeting i 2007.


Kvoter ikke nok

Kvotehandel egner seg godt som middel for å senke de samlete utslippene på verdensbasis så sant utslippstaket settes lavt nok. Det kan samtidig bli et kostnadseffektivt system som forsikrer at samfunnets ressurser ikke blir sløset bort. Bellona støtter EUs initiativ om et slikt kvotehandelssystem men savner ytterligere initiativ. Bellona mener kvotehandel bør kombineres med mer direkte virkemidler som for eksempel subsidier til utvikling og implementering av miljøriktig teknologi.


En synder i skjul

Flytrafikken har lenge vært skjermet mot krav om å redusere sine utslipp. Internasjonale flyvinger er som internasjonal skipsfart, ikke omfattet av de enkelte lands reduksjonsforpliktelser under Kyoto-avtalen. I stedet skal de internasjonale fly- og skipsorganisasjonene komme opp med forslag til tiltak, slik man nå har gjort gjennom ICAO.


Flytrafikken har vært unntatt fra de store internasjonale reduksjonsavtalene delvis på grunn av tilsynelatende små utslipp før 1990. Men på grunn av stor økning i flytrafikken trenger denne industrien en rengjøring. I følge Europakommisjonens hvitbok om transportpolitikk er utslippene fra flyindustriens forventet å dobles hver 10-14 års periode.


I tillegg er utslipp fra fly en enda mer alvorlig forurensningskilde enn hva det kan se ut som på statistikken, fordi avgassene slippes ut i stor høyde. FNs klimapanel anslår drivhuseffekten av utslipp fra fly til å være 2 til 4 ganger høyere enn hva CO2-utslippene skulle tyde på.


At flyindustrien trenger en skikkelig storrengjøring er det ingen tvil om. Bellona støtter EUs engasjement i saken men mener at man må gjøre mer enn bare å sitte i ventehallen fram til 2008.