Nyheter

Penger til atom-portal

Storskog grensestasjon i Sør-Varanger.
Foto: Tollvesenet

Publiseringsdato: 13. juni, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Bellona får gjennomslag for at atomkontrollen ved den norsk-russiske grensen på Storskog skal bli like god som ved de russisk-finske grenseovergangene. Stortinget behandler forslaget 19. juni.

I innstillingen til tilleggsbevilgninger i 2002 knyttet til ressursbehovet innen det sivile beredskap og politiets beredskap (inkludert Politiets sikkerhetstjenestes) foreslår Justis- og politidepartementet at det kjøpes atomportal til Storskog grensestasjon i Sør-Varanger.

11. september
Justisminister Odd-Einar Dørum tok initiativet til ekstrabevilgninger til den nasjonale terrorberedskapen etter angrepene mot USA 11. september. Forslagene ligger nå i form av Stortingsmelding nr. 54, som skal behandles i Stortinget onsdag i neste uke. Pengene kan bli bevilget allerede over revidert nasjonalbudsjett. Dermed ligger alt klart for at Bellona får gjennomslag for et mangeårig krav om at en slik atomportal settes opp på Storskog.

Storskog er den eneste grenseovergangen mellom Norge og Russland. Det er allerede flere år siden Finland satte opp tilsvarende atomportaler på sine grenseoverganger med Russland. Konkret foreslås det å sette av 3 millioner kroner til portal. De totale ekstrabevilgningene til økt beredskap mot terror er foreslått til 106,5 millioner kroner

70eb21866ea08fc30a056f876f8bf84e.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Bellona og Sårbarhetsutvalget
Innstillingen fra Justis- og politidepartementet tar i stor grad utgangspunkt i Sårbarehetsutvalgets innstilling. Sårbarhetsutvalget ble ledet av tidligere Statsminister Kåre Willoch. Bellonas leder Frederic Hauge var medlem i utvalget. Bellona har gjennom flere år påpekt behovet for en portal på Storskog slik at all gods og persontrafikk over grensen i nord kan bli kontrollert for eventuelle forsøk på å smugle inn radioaktivt materiale i Norge.

Radiologiske våpen
Saken ble igjen høyst aktuell tidligere denne uken da USAs justisminister John Ashcroft avslørte at en angivelig al-Quaida-terrorist hadde planer om å detonere radiologiske våpen i USA.

De siste åtte årene er det avslørt 175 forsøk på å smugle ut radioaktivt materiale fra det tidligere Sovjetunionen. Hvor mange forsøk som har lyktes er det naturlig nok ingen som har oversikt over. Det er aldri avslørt noen forsøk på smugling av radioaktivt materiale fra Russland inn i Norge.

Eksedisjonssjef i rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet Karen Alette Melander sier til Bellona web at styrkingen av beredskapen mot radioaktive midler dreier seg om et bredt spekter av tiltak, f. eks verneutstyr, måleutstyr, øvelser etc.

–Statsråd Odd Einar Dørum ønsker en gjennomgang av hele beredskapen, sier Karen Alette Melander.

Statens Strålevern støtter
Da Bellona første gang i 1995 foreslo atomportal på Storskog ble det fra Statens Stråleverns side påpekt at det ikke var behov for en slik portal. Derimot ble tollerne utstyrt med bærbare stråledetektorer som skulle avsløre eventuelle smuglingsforsøk av radioaktivt materiale. Tollvesenet sier i dag at disse bærbare stråledetektorene ikke gir noen full garanti for at smuglingsforsøk over Storskog blir avslørt.

Statens Strålevern støtter i dag forslaget om å investere i en atomportal på Storskog.

Sikrer kildene i Russland
Det viktigste arbeidet i kampen mot radiologisk terrorisme foregår i Russland. Statens Strålevern er aktivt med i flere prosjekter som tar sikte på fysisk sikring rundt lokaliteter i Russland, hvor det enten finnes fissilt materiale som kan benyttes til utvikling av atomvåpen, eller lagre for radioaktivt avfall hvor terrorister kan få tak i materiale som kan benyttes til radiologiske våpen, såkalte «dirty-bombs.»

I samarbeid med russiske, svenske og finske strålevernsmyndigheter har Statens Strålevern gjennom flere år arbeidet med fysisk sikring ved den sivile atomisbryterbasen Atomflot i Murmansk.

Statens Strålevern er også med på et planlagt prosjekt om fysisk sikring rundt atomlageret i Andreeva-bukta på Kolahalvøya hvor det i dag er lagret over 4000 kubikkmeter radioaktivt avfall og 21000 brukte brenselselementer fra den russiske Nordflåten.

Finland assisterer russiske grenseposter
Det finske strålevernet, STUK, har bistått russiske grensestasjoner med en rekke bærbare atomdetektorer. Slike finnes i dag ved grenseposten ved Lotta fra Kolahalvøya, samt ved andre grensestasjoner lengre sør i Finland.

Ved den russiske grensestasjonen i Borisgleb, 20 kilometer fra Storskog, har tollerne slike bærbare detektorer.