Nyheter

Begrensninger for impregnering av trevirke

Publiseringsdato: 10. januar, 2001

Statens Forurensningstilsyn (SFT) foreslår å gjøre det forbudt å impregnere trevirke med kobber, krom og arsen, med visse unntak.

Det er de såkalte CCA-saltene, treimpregneringsmidler der metallene kobber, krom og arsen benyttes, som SFT vil til livs. Forbudet skal ikke gjelde stolper til blant annet elektrisitets- og telefonmaster, autovern og brygger. Et utkast til forskrift sendes nå ut på høring med høringsfrist 15. april, mens forskriften i følge SFTs plan vil tre i kraft fra 1. oktober 2001.

SFT foreslår videre at forskriften ikke skal gjelde for impregnering med kobberbaserte midler uten innhold av krom og arsen.