Nyheter

IMO vedtar TBT-konvensjon

Publiseringsdato: 9. oktober, 2001

Skrevet av: Marius Dalen

Fredag 5. oktober skrev medlemmene av FNs sjøfartskommisjon (IMO) under på en konvensjon for utfasing av miljøgiften tributyltinn (TBT) i bunnstoff på båter.

Fredag 5. oktober skrev medlemmene av FNs sjøfartskommisjon (IMO) under på en konvensjon for utfasing av miljøgiften tributyltinn (TBT) i bunnstoff på båter. I følge konvensjonen skal påføring av TBT-holdig bunnstoff forbys fra 1. januar 2003. Fra og med 1. januar 2008 vil selve utlekkingen av TBT fra skip være forbudt. Konvensjonen inneholder i tillegg en mekanisme som muliggjør utfasing av andre miljøgifter i bunnstoff i fremtiden. Forslaget til utfasing av det aktuelle stoffet vil da bli fremmet av et medlemsland, for så å bli vurdert på grunnlag av et sett med miljøkriterier som giftighet, bioakkumulasjon, persistens m.m.

Ratifisering gjenstår
Konvensjonen vil tre i kraft først når 25 land som representerer minst 25% av verdens tonnasje har ratifisert den. 159 land er i dag medlemmer av IMO og disse omfatter så godt som hele verdens shippingflåte. Under ratifiseringen av avtalen er det tonnasjekravet som byr på størst utfordring. Dette er fordi enkelte land sitter på store andeler av verdens tonnasje og deres valg vil veie tungt. De fem største er: Panama (20,5%), Liberia (9,2%), Bahamas (5,6%), Malta (5,0%) og Hellas (4,7%). Norge kommer på en syvende plass med 4,1% av verdens samlede tonnasje. Sveinung Oftedal fra Sjøfartsdirektoratet mener ratifiseringen av avtalen bør gå greit, og tar sikte på en ikrafttredelse av konvensjonen innen 2008. Selv om forbudet trer i kraft etter 2003 vil kravene for 2003 og 2008 stå fast.

Fortsatt kamp mot miljøgifter
Bellona anser konvensjonen som en stor seier for miljøet. Det har tatt lang tid, men nå ser det endelig ut som om vi nærmer oss målet. Gifteffektene av TBT ble dokumentert allerede tidlig på 80-tallet og TBT har vist seg å være en av de mest giftige substansene som mennesket har introdusert til naturen. Bellona vil fortsette kampen for å hindre utslipp av TBT og andre miljøgifter til det marine miljø.

For videre lesning om TBT se Bellonas faktaark: