Nyheter

Prosjekt nytt operahus, søknad om tillatelse til tiltak i forurenset grunn og sedimenter

Publiseringsdato: 5. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona anbefaler at utgravd og mudret forurenset masse deponeres på NOAH Langøya. Eventuell bruk av grovere masser til utfylling vil kreve vaskebehandling for å fjerne miljøgiftene. Siltgardiner og geotekstilduk må benyttes for å minimere oppvirvling og spredning av miljøgifter under arbeidene.

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

05/10-2002

Høringsuttalelse:
Prosjekt nytt operahus, søknad om tillatelse til tiltak i forurenset grunn og sedimenter

Bellona anbefaler at utgravd og mudret forurenset masse deponeres på NOAH Langøya. Eventuell bruk av grovere masser til utfylling vil kreve vaskebehandling for å fjerne miljøgiftene. Siltgardiner og geotekstilduk må benyttes for å minimere oppvirvling og spredning av miljøgifter under arbeidene.

 

Bakgrunn
I forbindelse med bygging nytt operahus i Bjørvika må det ryddes opp i det forurensede området som påvirkes av anleggsarbeidene. Både grunnen på land og i sjøen er forurenset med en rekke organiske og uorganiske miljøgifter.
Utgravingen på land vil omfatte ca. 38.000 m3, hvor 24.000 – 29.000 m3 betegnes som forurenset masse. I sjøen vil ca. 13.500 m3 forurensede sedimenter bli mudret opp.
Det er viktig at arbeidene på land og i sjøen ikke bidrar til å virvle opp og spre miljøgifter i miljøet. Miljøgiftene som graves eller mudres opp må bli tatt hånd om på en forsvarlig måte som hindrer dem tilgang til marine og terrestiske økosystem.

Tiltak i forbindelse med utbyggingen
I «Handlingsplan for håndtering av forurensning – sjø» og «Handlingsplan for håndtering av forurensning – land» beskrives de ulike tiltakene som anbefales gjennomført i forbindelse med bygging av nytt operahus i Bjørvika.

Tiltak på land

 • Etablering av siltgardin i sjøen under unleggsarbeidene på land for å hindre spredning av forurensende partikler.
 • Pumping av eventuelt vann i byggegropen til sjøen innenfor siltgardinen.
 • Midlertidig sikring av eksponerte masser etter riving av Krankaia
 • Sikring av fri drenasje rundt hele Opera-bygget for eventuell gass fra gjenværende flislag.
 • Utsortert grov del av «byfyllmassene» (>100 mm) isoleres i skipsbarrieren
 • Utsortert fin del av «byfyllmassene» (<100 mm) isoleres i utfylling i sjøen for byggegrop.
 • Utarbeidelse av HMS-plan

Tiltak i sjø

 • Levering av forurensede sedimenter som må fjernes i forbindelse med utbyggingen til spesialavfallsdeponi på land.
 • Tildekking av sjøbunnen under operaen med rene masser.
 • Utførelse av testforsøk i sjøen for å vurdere behov for sikring med geotekstilduk og siltgardin under tildekkingen
 • Etablering av siltgardin i sjøen ved utgravings- og mudringsarbeidene og ved riving av Krankaia.
 • Utarbeidelse av HMS-plan.

Kommentarer til tiltakene

På land

 • Utgraving på land
  I forbindelse med arbeidene på land skal det graves ut totalt ca. 38.000 m3 masse som fordeler seg i følgende fraksjoner:

  Byfyll: Volum som skal graves ut er ca. 20.000 – 25.000 m3
  Flis: Volum som skal graves ut er ca. 10.000 – 15.000 m3 (4.000 m3 forurenset).
  Leire: Volum som skal graves ut er ca. 5.000 m3

  Fraksjonen «Byfyll» det absolutt mest forurensede laget og må sikres en forsvarlig håndtering som hindrer utlekking av miljøgifter. Det øverste laget med mørk flis er også forurenset og må håndteres deretter. Tilsammen vil det bli gravd ut 24.000 – 29.000 m3 forurenset masse.

 •  

 • Bruk av forurenset masse i skipsbarrieren
  Det er i handlingsplanen foreslått å benytte den utgravde fraksjonen «Byfyll» som utfylling i skipsbarrieren. Byfyllmassene er sterkt forurenset av flere komponeneter. Bellona er sterkt imot å bruke de mest forurensede massene til dette formålet. Av geotekniske hensyn er det kun masser i størrelsesorden >100 mm som kan benyttes i barrieren. Skal det være aktuelt å benytte disse i skipsbarrieren må disse massene vaskebehandles for å fjerne miljøgiftene. Den resterende forurensede fraksjonen må deponeres på NOAH Langøyas anlegg for spesialavfall utenfor Holmestrand.
 •  

 • Etablering av siltgardin
  Under arbeidene på land må det etableres en siltgardin i sjøen som minimerer spredningen av forurensende partikler ut av Bjørvikaområdet.

I sjøen

 • Utgraving, mudring og deponering
  I forbindelse med utgraving av den dype byggegropen for scenedelen skal det graves ned til kote -16,3 og tas ut totalt ca. 4000 m3. I følge handlingsplanen er kun de 2 øverste meterene, tilsvarende 700 m3, forurenset. Grensen for hva som er forurenset og hva som er rent skal baseres på sedimentets farge (sort er forurenset og grått betraktes som rent). En visuell vurdering av sedimentene er ikke nok. Etter utgraving av det sorte laget må man analysere det grå sedimentlaget for å undersøke om det kan betraktes som rent eller ikke.

  Det skal mudres i tre områder med et totalt areal på ca. 9.000 m2. Mudring for etablering av skipsbarrieren (6.000 m2), mudring for etablering av vertikaldren (2.800 m2) og mudring for installering av spunt (350 m2).

  Skipsbarrieren: Antas at 1,5 m av sjøbunnen vil mudres, det vil si totalt 9.000 m3. Massene er forurenset og må deponeres på NOAH Langøya.
  Vertikaldren: 1 meter av sjøbunnen mudres, tilsvarende 2.800 m3. Stein som graves ut må vaskes før den kan disponeres fritt. De resterende massene er forurenset og må deponeres på NOAH Langøya.
  Spunt: 300 – 1000 m3 masse skal tas ut. Stein som graves ut må vaskes før den kan disponeres fritt. De resterende massene er forurenset og må deponeres på NOAH Langøya.

  Bellona anbefaler at all forurenset masse deponeres på NOAHs anlegg for spesialavfall på Langøya, utenfor Holmestrand. En løsning som innebærer dumping/dypvannsdeponering av massene utenfor Malmøykalven er ikke akseptabel.

 •  

 • Etablering av siltgardin
  I tillegg til bruk av siltgardiner lokalt hvor arbeidene pågår anbefaler Bellona at en siltgardin spennes over hele bukta. Dette vil sikre mimimal spredning av forurensede partikler ut av Bjørvika under arbeidene.
 •  

 • Testforsøk, utlegging av geotekstilduk
  For å vurdere nødvendigheten av å legge goetekstilduk over sedimentene før tildekking skal det gjennomføres to testforsøk. Testene skal gi svar på om man kan legge rene masser rett på sedimentene uten at disse virvles opp med påfølgende spredning av miljøgifter. Totalt er det snakk om et areal på 8.000 m2. I «Handlingsplan for håndtering av forurensning – sjø» anbefales det å ta kun to prøver under hver av testene. Dette synes lite og Bellona er tvilende til om man på denne måten vil få reelle resultater på kvikksølv, bly, kadmium, PAH, PCB, DOC (Dissolved Organic Carbon) og TSM (totalt suspendert stoff).

  Bellonas anbefaling er å legge ut geotekstilduk på disse 8.000 m2 før tildekking med rene masser. Dette vil sikre at forurensede sedimenter ikke virvles opp ved utlegging av de rene massene. Alternativt må antall tester og prøver økes for å få et reelt bilde av oppvirvling ved utlegging av rene masser.

 •  

 • Tildekking av sjøbunnen med rene masser
  Når man velger å tildekke forurensede sedimenter in situ i steden for å mudre/fjerne dem må det legges klare restriksjoner på området. Aktiviteter som kan medføre oppvirvling og flytting av dekkelaget må ikke finne sted. Utlegging av massene må skje så skånsomt som mulig for å hindre oppvirvling av det forurensede laget.

  Bellonas klare anbefaling er å legge geotekstilduk over de forurensede sedimentene før tildekkingen finner sted. Man vil da få minimal oppvirvling og spredning av miljøgifter under utleggingen av rene masser.

Oppsummering
Bellona anbefaler at utgravd og mudret forurenset masse deponeres på NOAHs spesialavfallsdeponi på Langøya utenfor Holmestrand. Forurensede sedimenter og de forurensede fraksjonene «byfyll» og «mørk flis» utgjør totalt 37.500 – 42.500 kubikk. Eventuell bruk av de groveste massene til utfylling vil kreve vaskebehandling for å fjerne miljøgiftene. Siltgardiner og geotekstilduk må benyttes for å minimere oppvirvling og spredning av miljøgifter under arbeidene.

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider