Nyheter

Byrådet anbefaler NOAH Langøya

NOAHs spesialavfallsdeponi på Langøya utenfor Holmestrand.
NOAH

Publiseringsdato: 11. april, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Byrådet i Oslo innstiller på at de forurensede massene i Oslo havn deponeres og behandles på NOAHs spesialavfallsdeponi på Langøya utenfor Holmestrand.

I går kom byrådet med sin innstilling i forbindelse med planene for etablering av et dypvannsdeponi for forurensede sedimenter utenfor Malmøykalven. ”Av de to deponialternativene foretrekker Oslo kommune NOAH Langøya fremfor dypvannsdeponi ved Malmøykalven” sier innstillingen. Bellona har lenge arbeidet for å sikre en forsvarlig deponering/behandling av de forurensede massene i havnebassenget. Bellonas standpunkt er at deponering ved NOAHs spesialavfallsdeponi utenfor Holmestrand er den mest forsvarlige løsningen. Det knytter seg for mye usikkerhet til et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Både størrelsen på sedimentpartikklene og strøm i vannmassene gjør dypvannsdeponering til en risikabel operasjon.

Byrådet anser utredningsplikten for oppfylt med foreliggende tilleggsutredning. Ut fra opplysningene fremlagt i tilleggsutredningen kan byrådet ikke akseptere forslaget om tildekking av deler av havnen som ikke vil ha nyttetrafikk etter 2005. Det er særlig av hensyn til de usikre langsiktige miljøpåvirkningene av en slik tildekking at byrådet ikke kan gå inn for en slik løsning. I dumpeperioden på inntil 1 år dersom Malmøykalven blir valgt vil spredningen av miljøgifter være betydelig sett i forhold til en deponering på NOAH Langøya. Sett på denne bakgrunn kan ikke byrådet anbefale et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Byrådet støtter derfor primært alternativet med deponering på NOAH Langøya. Dersom NOAH Langøya ikke får de nødvendige konsesjoner for utvidelse av anlegget og dypvannsdeponi ved Malmøykalven står igjen som den eneste løsningen, må det etter byrådets oppfatning kreves at det umiddelbart etter dumpingen er avsluttet, legges fiberduk over de forurensede massene i påvente av tildekking med rene masser. Videre må det gjennomføres kontinuerlige målinger av vannkvaliteten ved Malmøykalven i dumpeperioden samt jevnlige målinger etter at tildekking med rene masser er gjennomført. Byrådets anbefaling av det dyreste alternativet medfører at kommunen må ta kontakt med staten med sikte på å oppnå en statlig delfinansiering.

Saken skal behandles i bystyret 29. april.