Nyheter

Klage: Peling i Kamfjordkilen ved bygging av Hus 2.

Publiseringsdato: 14. desember, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona og Sandefjord Naturvern klager herved på Fylkesmannens tillatelse til peling i Kamfjordkilen ved bygging av Hus 2 i Kilen Brygge-prosjektet. Til tross for at Bellona har fulgt saken over lengere tid fikk vi ikke tilsendt tillatelsen. Derfor sendes denne klagen etter utløpt klagefrist.

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

14/12-2004

Klage: Peling i Kamfjordkilen ved bygging av Hus 2.

Bellona og Sandefjord Naturvern klager herved på Fylkesmannens tillatelse til peling i Kamfjordkilen ved bygging av Hus 2 i Kilen Brygge-prosjektet. Til tross for at Bellona har fulgt saken over lengere tid fikk vi ikke tilsendt tillatelsen. Derfor sendes denne klagen etter utløpt klagefrist.

 

Ingen peling før opprydding i miljøgiftsituasjonen
I februar 2002 gav Statens forurensningstilsyn (SFT) Sandefjord Naturvern og Bellona oppsettende virkning på vår klage mot å gjennomføre en utbygging i Kamfjordkilen før det var ryddet opp i den forurensede sjøbunnen. I brevet skrev SFT følgende:

«SFT har forståelse for at utbygger har en økonomisk interesse i at byggearbeidene i sjøområdet har den nødvendige fremgang. Det vil imidlertid kunne vanskeliggjøre oppryddingen av den forurensede sjøbunnen at byggetiltak er gjennomført over vannspeilet. Videre vil byggearbeider i sjø kunne medføre fare for forurensning.»

Dagens situasjon er ikke endret. Tiltakene i Kamfjordkilen førte ikke til noen reduksjon i miljøgiftkonsentrasjonene i sjøbunnen. Miljøgiftkonsentrasjonene i overflatesedimentet (0-2 cm) i Kamfjordkilen har økt markant etter gjennomføringen av prosjektet i Sandefjord. Gjennomsnittsverdiene og maksverdiene for samtlige miljøgifter har økt. I følge SFTs tilstandsklasser for forurensede sedimenter har gjennomsnittsmengden for kvikksølv (Hg) og PCB gått fra market forurenset til sterkt forurenset. For tributyltinn er sedimentene etter tiltak fortsatt meget sterkt forurenset. Enkeltprøver av kvikksølv, bly, PCB, PAH og TBT finner vi alle i konsentrasjoner meget sterkt forurenset. I tillegg vet man ikke noe om forholdene i sjiktet 2-10 cm ned i sedimentet siden dette laget ikke ble undersøkt i etterkontrollen.

I SFTs tidligere avgjørelse av vår klage i forbindelse over fylkesmannens tillatelse vedr. Kilen Brygge byggetrinn 1 vedtatt av 22.03. 2002 ble følgende nye vilkår tat inn:

«Før arbeidene knyttet til nedsetting til peler i sjøbunnen starter opp, skal tiltak for å rydde opp i forurenset sjøbunn være gjennomført. Sedimenttiltak skal være gjennomfort i et tilstrekkelig stort område til å unngå at sjøbunnen i det berørte området kan bli forurenset igjen gjennom oppvirvling og spredning fra omkringliggende forurensede sedimenter. En plan for gjennomføring av tiltak mot forurensede sedimenter i berørte områder som ivaretar disse hensynene skal legges frem for- og godkjennes av fylkesmannen før arbeidene startes opp. «

Nedsetting av peler skulle ifølge SFTs vedtak ikke tillates, før det var foretatt tiltak for å rydde opp i forurenset sjøbunn.

Miljøgiftforholdene i Kamfjordkilen er verre i dag enn når SFT i 2002 gav oppsettende virkning mot nedsetting av peler. På bakgrunn av dette kan det i dag ikke gis tillatelse til å starte arbeidet med peling i forurenset sjøbunn i forbindelse med bygging av hus 2 i Kilen Brygge-prosjektet.

Vanskeliggjør senere opprydding
Oppryddingsprosjektet i Kamfjordkilen klarte ikke å innfri miljømålene. Etterkontrollen av sjøbunnen viste at konsentrasjonen av samtlige målte miljøgifter hadde økt som følge av tiltaket. Fylkesmannen i Vestfold har blitt pålagt å utarbeide en tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn i hele Sandefjordsfjorden. Denne skal ferdigstilles i løpet av neste år. En utbygging på peler i Kamfjordkilen vil vanskeliggjøre, og fordyre, eventuelle fremtidige oppryddingstiltak. Med mindre det ligger noen vilkår for fremtidig opprydding i tillatelsen til Kilen Brygge AS er dette en ekstrakostnad som kommunen eller fylkesmannen må dekke. Når det gjennomføres en utbygging over forurenset grunn/sedimenter, med basis i kommersielle interesser, er det naturlig at oppryddingskostnadene pålegges utbygger.

Fikk ikke tilsendt tillatelsen
Bellona har fulgt byggeprosjektet Kilen Brygge og miljøforholdene i Kamfjordkilen over lang tid. I kraft av dette og det faktum at Bellona aktivt har deltatt i høringsrunder og tidligere klagebehandling er vi å anse som en part i saken. Vi er derfor svært overrasket over å ikke ha fått tilsendt Fylkesmannens tillatelse til peling i forbindelse med bygging av hus 2 i prosjektet. Bellona fikk på et senere tidspunkt tilsendt tillatelsen på mail fra andre som er involvert i klageprosessen. Dette representerer en uakseptabel saksbehandling som fratar Bellona muligheten til å utføre sin demokratiske rett i arbeidet med miljøsaker. Som følge av at papirene kom Bellona i hende svært sent blir denne klagen sendt etter klagefristens utløp. Vi ber Fylkesmannen om å ta dette til etterretning og sørge for at alle involverte parter i fremtiden blir tilsendt relevante papirer og får mulighet til å utføre sin rettmessige deltakelse i kommende hørings- og klageprosesser.

Sandefjord Naturvern og Bellona krever at det skal være gjennomført opprydding i den forurensede sjøbunnen før tillatelse til bygging og nedsetting av peler kan gis. Pelingen må ses på som en irreversibel handling og vi ber derfor om oppsettende virkning på denne klagen.

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider, Bellona

____________________
Alexandra Hauge
Leder, Sandefjord Naturvern