Nyheter

Forbud mot flammehemmer

Publiseringsdato: 27. juni, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Statens Forurensingstilsyn foreslår å forby den bromerte flammehemmeren deka-BDE. Bellona støtter forslaget, men mener at kjøretøy ikke bør unntas, slik SFT legger opp til.

Bromerte flammehemmere brukes som brannhemmende stoffer i en rekke produkter, blant annet plast, isolasjon og tekstiler. Skadevirkningene bromerte forbindelser har på helse og miljø er godt dokumentert. Det er blant annet påvist at de har effekt på reproduksjon, de kan gi leverskader og kan være kreftfremkallende. Bromerte flammehemmere er giftige og bioakkumulerbare, noe som gjør at de øker i konsentrasjon oppover i næringskjeden. Statens Forurensingstilsyn har så langt forbudt bruk av forbindelsene penta-BDE og okta-BDE i mengder over 0,1 vektprosent i produkter. Nå følger de opp med et forslag om å endre produktforskriftens paragraf 2-20 til å også forby bruk av deka-BDE. Bellona støtter forslaget.

Naturlig oppfølging
Også i Europa er det vedtatt forbud mot bruk av penta-BDE og okta-BDE i mengder over 0,1 vektprosent i produkter. Dette er også innlemmet i § 2-20 i produktforskriften. Bellona mener at forbudet ikke har skapt nevneverdige vanskeligheter for importører og produsenter. Det å innføre et forbud også mot deka-BDE er derfor en helt naturlig oppfølging av arbeidet med å fase ut bruken av bromerte flammehemmere, fordi denne forbindelsen vil ha mange av de samme karakteristikkene og dermed også substitusjonsmulighetene som okta-BDE.

–> Uforståelig forslag
SFT foreslår også at forbudet mot deka-BDE ikke blir gjort gjeldende når stoffet er benyttet i kjøretøy som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift. Bellona er uenig i dette, og mener at man bør innføre et absolutt forbud mot bruk av deka-BDE på lik linje med penta-BDE og okta-BDE. Bellona stiller seg derfor uforstående til forslaget. Høringsdokumentet gir heller ingen begrunnelse for det foreslåtte unntaket. Substitusjonsmulighetene for deka-BDE i tekstiler og eventuelt elektroniske komponenter i kjøretøy vil være de samme som for andre produkter.