Nyheter

Når fotballsparking blir miljøfarlig

Miljøgifter er påvist i granulatet som benyttes som underlag på norske kunstgressbaner.

Publiseringsdato: 8. september, 2005

Skrevet av: Olaf Brastad

På nytt ser vi resultatet av manglende destruksjon i avfallsbehandlingen fordi materialgjenvinningen blir et mål i seg selv. Onsdag kunngjorde Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) at miljøgifter er påvist i granulatet som benyttes som underlag på norske kunstgressbaner.

Dette er ikke overraskende. For få dager siden informerte den Svenske Kemikalieinspektionen om funn av kreftfremkallende PAH-oljer i tilsvarende anlegg på den andre siden av Kjølen.


De påviste miljøgiftene NILU har funnet, er ftalat, benzothiazol og aromatiske aminer. Miljøgiftene har hormonhemmende egenskaper. Granulatet stammer fra gjenvunnet gummi. I følge hjemmesiden til NILU viser det seg at kjemikaliene også finnes utenfor banen, men det er foreløpig usikkert om det er svevestøv eller transport via nedbør som frakter dem dit.


Disse opplysningene overrasker ikke Bellona. Med få ukers mellomrom kommer det opplysninger i mediene om funn av miljøgifter. Vi er vante med at velkjente miljøgifter som kvikksølv og PCB påvises i nærområdet eller i polare strøk, men de siste årene har stadig nye typer dukket opp. Bellona har en rekke ganger reist spørsmålet om hvordan vi kan hindre dette. Svarene er mange, men i de nye tilfellene NILU og den Svenske Kemikalieinspeksjonen har påvist, ser vi resultatet av hodeløs materialgjenvinning.


Avfallshierarkiet et fjernt mål

I avfallspolitikken har materialgjenvinning hatt første prioritet. At vårt avfall ofte kommer fra produkter som ikke ble designet for gjenvinning, har medført at miljøgifter i form av tilsettingsstoffer tilføres omgivelsene i stedet for å bli destruert. Bellona har tidligere påvist behovet for å få et stadig økende omfang av miljøgifter ut av kretsløpet. Vi må faktisk sette avfallhierarkiet til side i det daglige avfallsarbeidet, og i stedet definere det som et langsiktig mål. Nå må oppgaven konsentreres om å hindre miljøgiftene i å nå kretsløpet.


Forurensingsmyndighetene må nå sette seg sammen med dekkbransjen for å kartlegge omfanget av forurensingen fra kasserte bildekk som gummigranulat, og likeledes den forurensingen som oppstår under vanlig bruk på våre veier. Dette må munne ut i konkrete forslag til tiltak som gjennomføres. Og så kan vi ennå en gang minne om behovet for en offensiv nasjonal politikk som tar miljøgiftproblematikken på alvor. Den stadige historiske gjentakelsen om nye og overraskende miljøgifter som oppdages, fortsetter merkelig nok å overraske.