Nyheter

Høringsuttalelse – Alexela Sløvåg

Publiseringsdato: 22. juli, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona mener anbefaler at det ikke gis tillatelse til Alexela Sløvåg om å virksomhet ved gamle Vesttank før det er ryddet opp i alle forhold knyttet til eksplosjonen i 2007. I tillegg må resterende tanker ved anlegget undersøkes av en uavhengig tredjepart for å sikre at disse er i forsvarlig stand og ikke har tatt skade som følge av eksplosjonen. Det har blitt gitt en rekke utsettelser for oppryddingen og det er fortsatt helsemessige bekymringer som ikke er avklart. Bellona anbefaler at tillatelsen ikke gis før alle uklarheter knyttet til tankanlegget, opprydding og helsebekymringer er avklart.

Alexela Sløvåg AS har søkt SFT om tillatelse til virksomhet i henhold til forurensningsloven. Bedriften skal etablere en oljeterminal for mottak, mellomlagring og videreleveranse av raffinerte bensinprodukter via større skip til internasjonale kunder. Anlegget ligger på Sløvåg industriområde i Gulen kommune. Total gjennomstrømning av bensinprodukter gjennom anlegget vil være opp til 2 mill tonn pr år.

Fortsatt rester på tankene
Bedriften har fått en rekke utsettelser i oppryddingsarbeidet i etter eksplosjonen 24. mai 2007. Dette gjelder både avfallet som oppstod direkte i forbindelse med eksplosjonen og resterende avfall på anleggets tanker. Sist ble fristen for fjerning av resterende avfall på tankene utsatt fra 31. mars til 20. august 2009. Bellona oppfatter det som frekt av selskapet å søke om oppstart av ny virksomhet når de ennå ikke har maktet å følge opp pålegg om opprydding og behandling av resterende avfall på eiendommen.   

Tillatelse til virksomhet kan ikke gis før alle pålegg om opprydding og behandling av resterende avfall fra Vesttanks virksomhet er oppfylt.

Grundig sjekk av resterende tanker
Etter eksplosjonen ved anlegget i mai 2007 har det blitt reist spørsmål om tilstand, sikkerhet og kontroll ved norske tankanlegg. SFT varslet at de ville intensivere kontroll av tankanlegg etter denne svært alvorlige hendelsen. Som følge av de lovbrudd som ble avdekket ved virksomheten til Vesttank er det naturlig nok usikkerhet og skepsis knyttet til dette anlegget lokalt i området rundt Sløvåg i Gulen kommune. Anlegget og tankene er gamle i tillegg til at eksplosjonen i seg selv kan ha påført omkringliggende tanker skade som ikke nødvendigvis lar seg avdekke ved en visuell inspeksjon.

Tillatelse til virksomhet kan ikke gis før en uavhengig tredjepart kan legge frem dokumentasjon på at tankene og anlegget som helhet er av tilfredsstillende kvalitet.    

Fortsatt luktproblemer
Bellonas miljøpatrulje med skipet S/Y Kallinika tilbrakte pinsen i år i området rundt Sløvåg. Vi inspiserte anlegget fra sjøen, samlet inn prøvemateriale og snakket med lokalbefolking og fiskere i området. Ved første inspeksjon kjente vi en svak stikkende kjemisk lukt utenfor anlegget. Senere på kvelden var lukten sterkere til tross for at vi da hadde forflyttet oss til en bukt nordvest for anlegget som var skjermet av en åskam mot anlegget. Representanter for lokalbefolkningen som vi snakket med i løpet av denne helgen fortalte at det fortsatt var perioder med omfattende luktproblemer fra anlegget. Dette er til stor bekymring for lokalbefolkningen. Ut i fra myndighetenes omtale av saken kan man få inntrykk av at dette ikke lenger er en aktuell problemstilling. Etter vårt besøk til Sløvåg har vi imidlertid fått klare indikasjoner på at dette fortsatt er et problem.

Tillatelse til virksomhet kan ikke gis får luktproblemene fra anlegget er løst/avklart på en tilfredsstillende måte.

Prøver av krabbe og fiskelever
I løpet av pinsehelgen tok Bellonas miljøpatrulje prøver av krabbe og fiskelever i området. Disse skal analyseres og Bellona vil gjøre resultatene tilgjengelige på våre hjemmesider så snart som mulig.

Liten tillitt til selskapet
Alexelia kjøpte anlegget våren 2007 i tidsperioden for eksplosjonen. Dette skaper et tillitsproblem til bedriften. Bellona regner med at selskap som kjøper andre virksomheter undersøker disse grundig før man underskriver en kjøpskontrakt. Alexela burde vært orientert eller selv ha undersøkt hvilke prosesser som ble gjennomført ved anlegget, inkludert avsvolvlingsprosessen som Vesttank ikke hadde tillatelse til å utføre.

Det er heller ikke spesielt tillitsvekkende om Alexela kjøper et anlegg uten å være klar over anleggets virksomhet eller hvilke prosesser som gjennomføres der. En profesjonell aktør kjøper ikke et slikt anlegg uten først å ha fremskaffet slik dokumentasjon.  
 

Bellona vil på bakgrunn av de nevnte innspill anbefale at Alexela Sløvåg AS ikke gis tillatelse til omsøkte virksomhet.

   
Med Vennlig hilsen

___________
Marius Dalen
Fagansvarlig for miljøgifter i Bellona