Nyheter

Produsert vann – gir hormonforstyrrelser

Publiseringsdato: 20. mars, 2002

Petroleumsvirksomheten slipper ut enorme mengder såkalt produsert vann. Derfor lanserte Bellona i dag et arbeidsnotat som gir en oversikt over hva som slippes ut til sjø fra petroleumsindustrien på norsk sokkel, hvilke konsekvenser utslippene har for miljøet, og hvilke løsninger som finnes for å redusere utslippene.

–>

Produsert vann består av formasjonsvann som finnes naturlig i reservoarene, og vann som injiseres som trykkstøtte for å drive ut mer olje. I løpet av et oljefelts levetid pumpes det gjerne opp dobbelt så mye forurenset vann som det pumpes opp olje.


Mesteparten av dette vannet slippes ut i havet uten å renses for miljøgifter. Utslippene av produsert vann er mangedoblet de siste årene, og det forventes fortsatt en økning. I 2000 ble det sluppet ut 106 millioner m3 produsert vann i norsk sektor, og mer enn dobbelt så mye i britisk sektor. Prognosen frem til 2010 viser mer enn en dobling av mengden produsert vann i norsk sektor sammenlignet med i dag. Dette er et resultat av at injiserer stadig mer vann for å øke oljeproduksjonen når oljefeltene tømmes.


I tillegg slippes det ut store mengder borevæsker og kjemikalier hvert år. De største kjemikalieutslippene på norsk sokkel utgjøres av bore- og brønnkjemikalier.


Hvorvidt utslippene fra petroleumsindustrien faktisk er en trussel mot fisk og andre arter, og i så fall hvor alvorlig denne trusselen er, kan ingen i dag si med sikkerhet.


Hva gjør utslippene med miljøet?

Av forbindelsene i produsert vann er det PAH-forbindelser og alkylfenoler som antas å være de farligste. Det finnes omfattende dokumentasjon på at eksponering for PAH-forbindelser kan føre til kreft, nedsettelse av immunforsvaret og påvirke reproduksjon og utvikling hos fisk. I Nordsjøen har man funnet forhøyede konsentrasjoner av PAH-forbindelser så langt som 10 km fra utslippspunktet.


Nye forskningsresulater fra Havforskningsinstituttet viser at utslippene av alkylfenoler kan påvirke torskens formeringsevne. Hanntorsken blir feminisert og får redusert befruktningsevne, og hunntorsken utvikler rogn senere enn normalt.


Det slippes ut store mengder tungmetaller med borevæsker tilsatt vektstoffet barytt. Tungmetaller kan foreligge på mange ulike kjemiske former, og skadeligheten er avhengig av denne.


Disse utslippene kan medføre at bestander gradvis reduseres, og i verste fall at arter til slutt utryddes. Fiskens verdi kan også forringes hvis den inneholder miljøgifter som gjør den uegnet som menneskeføde eller næringsmiddel.


Hva kan gjøres?

Det finnes en rekke mulige tiltak for å redusere miljøskaden av produsert vann. Disse kan deles inn i tre hovedområder:

  • Reduksjon av vannproduksjonen

  • Reinjeksjon av produsert vann

  • Rensing av produsert vann før utslipp til sjø


Det er fullt mulig å oppnå reelt nullutslipp. Produsert vann kan reinjiseres i stedet for sjøvann som trykkstøtte. Der dette ikke er mulig kan produsert vann reinjiseres i andre geologiske formasjoner. Ved noen felter finnes det ikke egnede formasjoner hvor man kan reinjisere. Produsert vann kan imidlertid fraktes i rør eller med skip til en annen installasjon hvor man kan reinjisere vannet.


Oljevirksomheten har gitt enorme inntekter til oljeselskapene og den norske stat, skapt tusenvis av arbeidsplasser og betydd mye for teknologiutviklingen i Norge. Oljevirksomheten fører imidlertid med seg skjulte kostnader som vi ikke har råd til å overse.