Nyheter

Heller Snøhvit-gass enn fornybar energi

Tidevann kan bli en viktig energikilde
Hammerfest Strøm

Publiseringsdato: 31. mai, 2002

Skrevet av: Cato Buch

Regjeringen vil gi milliardstøtte til et fossilt prosjekt, mens et fremtidsrettet ny fornybart prosjekt i Hammerfest fikk avslag. Finnmark fylkeskommune ved regionalutviklingsetaten søkte nærings- og handelsdepartementet om distriktsstøtte til et prosjekt for å lage kraft av tidevannet, men fikk avslag.

Det er rystende at regjeringen vil gi Statoil «distriktsstøtte» av den dimensjonen Snøhvitutbyggingen representerer, mens ny fornybare prosjekter i samme område får avslag. Dette er en klar fordelsbehandling av Statoil og LNG fremfor ny fornybar energi som tidevannsprosjektet representerer. I stedet for å støtte fremtidens teknologi som kan posisjonere Hammerfest og Finnmark som fremtidens teknologiutviklere støtter regjeringen et kapitalintensivt prosjekt ledet av et av Norges rikeste selskaper.

Vil heller ha olje- og gassutbygging enn ny fornybar energi
Regjeringen Bondevik II viser ved avslaget til Hammerfest Strøm, og ved det presset de har ført overfor ESA for å gi Statoil distriktsstøtte at de heller vil gi store støttebeløp til gassutvinning i det sårbare Barentshavet enn støtte slik at arbeidet med tidevannsprosjektet i Hammerfest kan føre til mange arbeidsplasser og gjøre Hammerfest til verdensledende på tidekraftsteknologi.

Tidevannet
Overalt langs kystene er det regelmessig veksling i vannstanden. Den laveste kalles fjære og den høyste flo eller høyvann. Dette er leksikonbeskrivelsen av tidevannsfenomenet. Tidsrommet mellom flo og fjære er ca 12 timer og 25 minutter eller et halvt månedøgn. Forskjellen i vannstand mellom flo og fjære avhenger av hvor du befinner deg. Ved øyer i åpent hav er tidevannsvekslingen ubetydelig. Ved fastlandskystene er den meget forskjellig både med hensyn til tid og størrelse. Det er bl.a. kystens og farevannenes topografi som bestemmer dette. Forskjellen kan være opptil 20 m som den er ved springflo ved Nova Scotia

I følge Hammerfest Strøm er det internasjonale potensiale for tidevannskraft rundt 450 terrawattimer. Dette er et nøkternt beregnet potensiale for elektrisk kraft som kan produseres fra forskjellen på flo og fjære i verdens havstrømmer. I tillegg kommer et stort og ikke beregnet potensial i elvestrømmer.

5db969c0de99f721813123599b3a3517.gif

Svaret fra Nærings- og handelsdepartementet lyder slik:

Tidekraftprosjektet i Hammerfest
 
Vi viser til brev av 17. April 2002 der det bes om støtte til Tidekraftprosjektet i Hammerfest.

Generelt er Nærings- og handelsdepartementet positivt innstilt til nyskapningsprosjekt av denne typen. Våre midler til næringsutvikling og nyskapning er imidlertid i all hovedsak kanalisert gjennom Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Ut over dette har departementet svært begrensede frie midler.

Nærings- og handelsdepartementet finner under henvisning til dette ikke å kunne støtte prosjektet.

Med hilsen

Arnt-Egil Ursin (e.f.)

Avdelingsdirektør

Karl G. Johannesen

førstekonsulent