Nyheter

Høring: DPCU II, Kårstø

Publiseringsdato: 17. desember, 2002

 

Olje- og energidepartementet
v/Linda Johnsen
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO
Reference: deres brev OED 2001/2574 UM LJ datert 07.10.2002

17/12-2002

Høringsuttalelse angående konsekvensutredning for DPCU II
– Utvidelser av gassbehandlingskapasiteten på Kårstø

De anmeldte utbyggingsprosjekter på Kårstø (NET I, CRAIER og DPCU II) må sees i sammenheng da de faller sammen i tid og forutsettes å være i drift i minst 20 år.

Miljøstiftelsen Bellona mener at følgende bør inngå i tillegg til gjennomført konsekvensutredning for DPCU II:

 1. Utslippene av CO2 fra Kårstø-anleggene forventes å stige fra dagens ca 1,0 mill. t/år til 1,5 mill. t/år i 2004 grunnet videre utbygging av gassbehandlingsanleggene.

  Utbygger pålegges å utrede mulighetene for og kostnadene ved innsamling og rensing av CO2 fra behandlingsanleggene.

 2. Forsuringseffekten av NOx i nærområdene til Kårstø-anleggene er høy og allerede i nærheten av tålegrensen i forskjellige resipienter. Utvidelsen av anleggene vil medføre ytterligere belastning og vil beregningsmessig føre til overbelastning i områder. Tredjepartsløsninger (kvotebytte) kan ikke godtas for NOx da det er de lokale effektene som dominerer skadevirkningene. (For mer informasjon om tredjepartsløsninger se vedlegg A og B)

  Utbygger pålegges å implementere fysiske tiltak for reduksjon av totalutslippet av NOx.

 3. Behovet for elkraft ved anmeldte utbygginger forventes å øke med ca 1 TWh/år. Økningen forventes dekket ved import fra nettet. I lys av den eksisterende elkraftbalansen i Norge vil en slik økning i forbruket medføre økning i grunnprisen (prisstigning anslås til ca 1 øre/kWh i pris til forbrukere). Virkningen av dette er ikke belyst i en samfunnsøkonomisk sammenheng.

  Utbygger pålegges å utrede de samfunnsmessige kostnadene ved økt uttak av elkraft fra eksisterende forsyningsnett.

  I tillegg pålegges utbygger å utrede kostnadene ved økt produksjon av elkraft på Kårstø for å dekke inn et økt forbruk. Slik produksjon underlegges samme krav til CO2-håndtering som vist til i punkt 1, og iht. punkt 2.

Punkt 1 bør vurderes i sammenheng med muligheten for eksport av CO2 til oljefelt for bruk som injeksjonsgass i EOR-sammenheng (Enhanced Oil Recovery), eller sekundært som deponering i tomme olje-/gassfelt eller aquiferer (vannførende undergrunnsformasjoner). Generelt vil det være fordelaktig, og dermed spesielt viktig, å se slike vurderinger i sammenheng med innfanging av CO2-utslipp fra andre installasjoner i fysisk nærhet (som Hydro Karmøy). Vurderingene må sees i lys av behovet for en reduksjon av klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt.

Vedlegg:
A – Kopi av «Merknader til søknad fra Gassco om godkjennelse av tredjepartstiltak», sendt SFT, datert 12.12.02
B – Kopi av «Merknader til søknad fra Naturkraft om godkjennelse av tredjepartstiltak», sendt SFT, datert 13.11.02

____________________
Beate Kristiansen