Nyheter

Forbereder seg til Snøhvit-kamp

Publiseringsdato: 28. april, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Bellonas juridiske avdeling er på plass i Brussel for å gjøre de siste forberedelser til morgendagens høring i Luxembourg. Sammen med det velrenommerte advokatfirmaet White & Case, sliper nå Bellona de juridiske knivene foran møtet med ESA, EU-kommisjonen og den norske stat i EFTA domstolen.

I morgen, tirsdag 29. april, skal EFTA-domstolen avgjøre om Bellona og det tyske bioenergiselskapet TBW skal få realitetsbehandlet spørsmålet om ESAs godkjenning av statsstøtten var uforenlig med EØS-avtalen.

Avgjørende spørsmål
Morgendagens høring dreier seg altså om hvorvidt Bellona og TBW får prøvd sakens materielle sider. Spørsmålet domstolen skal ta stilling til, er om saksøkerne har så sterk interesse i utfallet av saken at de bør gis rett til domstolsbehandling.

Hvorvidt ESAs beslutning om å tillate statsstøtte materielt sett er uforenlig med EØS-avtalen vil bli behandlet ved en senere anledning og forutsetter at Bellona og TBW vinner frem med sine synspunkter i morgen.

Vilkårene for søksmålsadgangen fremgår av ODA avtalens art. 36 annet ledd der det heter at «[e]nhver fysisk eller juridisk person kan (…) reise sak for EFTA-domstolen for å få prøvet et vedtak av EFTAs overvåkningsorgan (…) som angår vedkommende direkte og personlig (…)». Dette vilkåret stammer fra EF-retten og ble opprinnelig tolket strengt. I den senere tid har det imidlertid kommet avgjørelser som kan tyde på en oppmykning og en mindre streng fortolkning. Bellona, sammen med TBW, hevder at deres stilling er så sterkt berørt at kravet angående rettslig interesse er oppfylt.

Demokrati
I bunn og grunn er spørsmålet om søksmålsadgang et spørsmål om demokratiske rettigheter. Dersom søksmålet fra Bellona og TBW avvises, vil det ikke finnes andre rettslige midler til rådighet. Saksøkerne vil dermed ikke kunne få prøvd lovligheten av statsstøtten. En nektelse av søksmålsadgang vil dermed medføre at Snøhvitprosjektets mulige ulovlige statsstøtte godtas.

-Dersom Bellona og TBW nektes søksmålsadgang, vil det innebære at de rettssikkerhetsgarantiene som ligger i en domstolsprøving ikke kan utnyttes. Det er trist om Bellonas arbeid for å motvirke brudd på EØS-avtalen mislykkes på grunn av formalistiske juridiske vurderinger fra EFTA-domstolens side, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Optimister
Både Bellona og stiftelsens advokater er optimistiske med tanke på utfallet av rettssaken.

-Her har domstolen i Luxembourg mulighet til å vise at den forstår verdien av demokratiske prosesser. Ved å gi Bellona og TBW søksmålsadgang vil det kunne foretas en grundig rettslig vurdering av om statsstøtten som er gitt Snøhvit er i samsvar med EØS-avtalen. Vi håper derfor at domstolen slipper inn vår sak og tar stilling til de materielle sidene, sier jurist hos Bellona Jon Gauslaa.

Ingen grunn til å nekte innpass
Det finnes ingen gode grunner for å avskjære søksmålsadgang for organisasjoner som Bellona.

-Det risikeres ingenting ved å slippe inn vår sak. Det blir fullstendig absurd når ESA og den norske regjeringsadvokaten hevder at det vil komme en syndeflod av saker dersom denne saken slipper inn for EFTA-domstolen. Frem til nå har antallet saker for domstolen ligget på et par-tre stykker i året. Utsiktene for en syndeflod av saker synes derfor like sannsynlig som at FRP vil gå inn for økte bensin- og alkoholavgifter, sier en sarkastisk Bellona-leder.

-Det eneste som risikeres er at statsstøttereglene under EØS-avtalen blir håndhevet, og at støtte som er uforenelig med avtalen ikke godtas. –Og det kan vel knappest kalles noen katastrofe, avslutter Hauge.