Nyheter

Høringsfrist for program for utredning av konsekvenser av ytre påvirkning –grunnlag for en helhetli

Publiseringsdato: 11. april, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

 

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep,
0030 Oslo

11/04-2003

Høringsfrist for program for utredning av konsekvenser av ytre påvirkning -grunnlag for en helhetli

Miljøstiftelsen Bellona viser til brev fra Miljøverndepartementet 4. april 2003 om høring av utredningsprogrammet for konsekvenser av ytre påvirkning – grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, der høringsfristen er satt til 31. mai 2003. Vi anmoder om at fristen forlenges med i alle fall tre uker, og vil i den forbindelse anføre følgende:

Høringsfristen er i realiteten kortere en hva loven foreskriver
 
Bellona er positiv til at det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Lofoten -Barentshavet. Dette området er særdeles rikt på naturressurser og Norge har et særlig ansvar ved utøvelsen av norsk rådighet og suverenitet i området. Hvordan Norge forvalter området vil få betydning for hele verden. Det er derfor svært viktig at arbeidet med den helhetlige forvaltningsplanen gjøres så grundig og vitenskapelig som overhodet mulig. Enhver form for hastverk og forsering må derfor unngås.

Utredningen av konsekvenser av ytre påvirkning, klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet, skal inngå som en del av en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Denne delutredningen skal utrede konsekvensene av aktiviteter som pågår utenfor Barentshavet for å bidra til et fullstendig bilde av hvilke påvirkninger miljøet i området utsettes for. Selv om denne konsekvensutredningen ikke er en lovpålagt konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (1999-05-21 nr. 502) bør allikevel forskriftens saksbehandlingsregler følges under behandlingen av såvel utredningsprogrammet som selve konsekvensutredningen.

Utredningsprogrammet ble mottatt av Bellona 8. april og har frist 31. mai, dvs drøye syv uker.

Selv om denne høringsfristen er innenfor hva som bør være minstefrist for høringer, mener vi det i denne saken er flere forhold som tilsier at høringsfristen forlenges. Etter konsekvensutredningsforskriftens § 15 annet ledd skal ansvarlig myndighet «sette en rimelig frist for uttalelser til meldingen. Fristen bør ikke settes kortere enn seks uker.» Årets påskeuke, som løper fra 13. april (palmesøndag) til 21. april (2. påskedag) faller innenfor høringsperioden. Selv om det kun dreier seg om fem formelle fridager, vil svært mange ha ferie fra fredag 11. april til tirsdag 22. april. I tillegg kommer 1.mai og Kristi himmelfartsdag 29. mai, begge fridager som i år faller på torsdager. Erfaringsmessig er det mange som også komme til å ha ferie på de etterfølgende fredager Den reelle høringsfristen er dermed innsnevret til fem uker – mindre enn det forskriften foreskriver.

Fordi prosessen med å lage en helhetlig forvaltningsplan for Lofoten – Barentshavet er så viktig, må høringsfristen være av en slik lengde at alle interesserte parter får anledning til å uttale seg.

To utredningsprogram med samme frist
 
Et annet poeng som taler for en lengre høringsfrist er det faktum at også utredningsprogrammet for skipstrafikk ble mottatt på samme dag som utredningsprogrammet for ytre påvirkninger, med nøyaktig samme høringsfrist. Også denne delutredningen skal inngå i den helhetlige forvaltningsplanen. Listen over høringsinstanser for de to delutredningsprogrammene er i stor grad sammenfallende. Dette betyr at svært mange instanser skal komme med to høringsuttalelser før 31. mai. Bellona er meget bekymret over at den korte tidsfristen vil kunne medføre at enkelte høringsinstanser velger seg én av høringene for å gjøre denne faglig sett god. Dette kan igjen bety at viktige innspill vedkommende instans måtte ha til den andre delutredningen, aldri vil komme med i prosessen.

Bellona ber med bakgrunn i det ovennevnte at høringsfristen for utredningsprogrammet for konsekvenser av ytre påvirkning – grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet forlenges med minst tre uker.

 

Med vennlig hilsen

Christine Molland Karlsen