Nyheter

Store mangler i Statoil-søknad

Publiseringsdato: 28. september, 2004

- SFT kan ikke med en faglig begrunnelse tillate leteboring. Dette skriver Bellona og Natur og Ungdom i en felles høringsuttalelse til Statoils søknad om utslippstillatelse i forbindelse med boring på letebrønn 7227/11-1S, Uranus.

Høringsuttalelse:

Bellona og Natur og Ungdom mener at det på grunn av en rekke miljøhensyn ikke skal gis tillatelse til leteboring i Barentshavet. Sekundært mener vi at Statoil ikke bør gis tillatelse til leteboring i Barentshavet fordi søknaden ikke innebærer null utslipp til sjø. Vi ber også om en ny behandling av utslippstillatelsen, med en ny høringsrunde hvor utregningene som ligger til grunn for konklusjonene er gjort rede for, og med henvisninger til de kildene Statoil benytter seg av.

Generelt om søknaden
Behandlingen av søknad om utslippstillatelse ved leteboring av brønn 7227/11-1S vil være med å sette presedens for nullutslippskravene. Dette gjelder spesielt for de nye kravene som er satt i ULB. Natur og Ungdom og Bellona mener at det er viktig at SFT i sin behandling ser Barentshavet og utslippskravene i et helhetsperspektiv.

Statoil oppgir svært få kilder i sine analyser og vurderinger. Det er derfor ikke mulig å kunne kontrollere de påstandene Statoil kommer med i søknaden. Natur og Ungdom og Bellona mener at Statoil må komme med en mer utfyllende utslippssøknad hvor kilder og utregninger er gjort rede for. Denne må sendes ut på ny høring slik at vi kan gi en reell vurdering av søknaden.

SFT må sette foten ned
Bellona og Natur og Ungdom mener at SFT må sette foten ned for at oljeselskapene skal få gjøre som de vil. Hvis søknad om tillatelse leteboring skal få en reell behandling må SFT vurderer søknaden på et miljøfaglig grunnlag. Bellona og Natur og Ungdom mener at det er så store mangler i Statoil sin søknad at SFT ikke kan med en faglig begrunnelse kan tillate leteboringen.

Bellona og Natur og Ungdom krever:

  • Det må ikke gis tillatelse til leteboring i Barentshavet
  • En eventuell leteboringen må konsekvensutredes før SFT kan vurdere å gi tillatelse
  • Før det kan foretas en vurdering av utslippssøknaden til Statoil må den sendes ut på ny høring med kildehenvisninger og hvor utregningene blir gjort rede for
  • Null utslipp må bety ingen utslipp. Det kan ikke gis tillatelse til de utslippene Statoil har søkt om.
  • Oljevernberedskapen er per dags dato ikke god nok på grunn av kulde, mørke og is. SFT må kreve kraftig forbedret oljevernutstyr dersom det gis tillatelse til leteboring. petroleumsvirksomhet i området.

 

Les hele høringsuttalelsen