Nyheter

Anmodning om utsettelse av klagefrist i forbindelse med Hydros boring på 7220/6-1

Publiseringsdato: 2. november, 2004

Det vises til SFTs vedtak datert 19. oktober 2004 om å gi Hydro tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16, jf. aktivitetsforskriften § 57, for boring av letebrønn 7220/6-1. Vi vil med dette be om å få utsatt klagefristen med fire – 4 – uker, jf. forvaltningsloven § 29 fjerde ledd som åpner for at underinstans eller klageinstans kan gi slik utsettelse.

 

Statens forurensningstilsyn
Pb 8100 Dep
0032 Oslo

02/11-2004

Anmodning om utsettelse av klagefrist i forbindelse med Hydros boring på 7220/6-1
Jf. forvaltningsloven § 29 fjerde ledd.

Det vises til SFTs vedtak datert 19. oktober 2004 om å gi Hydro tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16, jf. aktivitetsforskriften § 57, for boring av letebrønn 7220/6-1. Vi vil med dette be om å få utsatt klagefristen med fire – 4 – uker, jf. forvaltningsloven § 29 fjerde ledd som åpner for at underinstans eller klageinstans kan gi slik utsettelse.

 

Vi er for så vidt innforstått at utsettelse etter loven kun gis «i særlige tilfelle» og at det derfor ikke vil være kurant å få utsettelse. Slik denne saken ligge an er vi imidlertid av den oppfatning at utsettelse bør gis, og vil i den forbindelse anføre:

1. Det er etter at utslippstillatelsen først ble gitt gjort visse endringer i denne, jf. SFTs vedtak 25. oktober 2004. Klagefristen for dette siste vedtaket er satt til tre uker. Det gir imidlertid dårlig mening ikke å se de to vedtakene i sammenheng. Gode grunner taler derfor at klagefristen må være lik for begge vedtakene slik at utslippstillatelsen først kan anses å ha blitt gitt 25. oktober, med den virkning at den ordinære klagefristen på vedtaket løper ut tre uker etter at underretning om dette (siste) vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29 ledd.

2. Natur og Ungdom og Bellona har i sin høringsuttalelse 17. august 2004 anmodet om et møte med SFT for å redegjøre for vårt syn på en rekke juridiske spørsmålene og faglige komplekse problemstillinger i saken. Blant annet gjelder dette forholdet til utredningsinstruksen, oppsettende virkning på klagen, konsekvensutredning av prøveboringer, definisjonen av nullutslipp, kjemikalieutslipp og MIRA-metoden. Det ble også stilte en rekke spørsmål i høringsuttalelsen som ikke har blitt drøftet eller besvart i SFTs utslippstillatelse.

Vi har fått signaler om at SFT tar sikte på å invitere oss til et slikt måte, men det er foreløpig ikke fastsatt noe tidspunkt for møtet, og vi har fått opplyst per telefon at møtet neppe vil finne sted i løpet av de ti neste dagene. Ettersom den ordinære klagefristen på vedtaket utløper «tre uker fra mottak av dette brev», det vil for vårt vedkommende si onsdag 10. november, slik at møtet høyst sannsynlig ikke vil kunne finne sted før etter at klagefristen er utløpt.
Dette anses som meget uheldig, for så vidt som møtet ville ha vært viktig i forhold til vår vurdering av hvilket konkret innhold vår klage på SFTs utslippstillatelse eventuelt skal gis. Vi antar at det på møtet vil kunne bli brakt fram atskillig informasjon av interesse, ikke minst om de vurderinger som ligger til grunn for SFTs vedtak, og at en rekke spørsmål dermed vil kunne bli avklart. Samtidig vil vi imidlertid trenge en viss tid i etterkant av møtet for å vurdere den informasjonen som her vil komme fram. I denne forbindelse tillater vi oss for øvrig også å minne om at det nå er over ti uker siden vi ba om møtet.

3. I forbindelse med oljedriftberegninger har Hydro kun brukt STATMAP modellen for september til og med november. Leteboringene er nå varslet startet i desember. Dette betyr at det ikke er gjort tilleggsberegninger for oljedrift som omhandler den perioden boringene vil foregå.

Det er dermed vanskelig både forvaltningsmyndigheter og høringsinstanser å gjøre en forsvarlig vurdering av konsekvensene ved en eventuell ulykke når disse opplysningene ikke er kjent. Vi trenger mer tid for å vurdere konsekvensene av en utsatt boring og ber SFT pålegge Hydro å utrede for den nye boreperioden. Dette er særlig viktig da det er store kunnskapshull knyttet til oljevirksomhet i området. Det er derfor et minimumskrav at all data som er mulig å hente inn skaffes til veie før det vurderes å gi tillatelse til en leteboring.

4. I tillegg til det som er anført ovenfor, vil vi vise til at det i saken også gjør seg gjeldende flere nye definisjoner etter regjeringens og Stortingets behandling. Det reiser seg også andre uavklarte prinsipielle spørsmål tilsier at saken bør behandles på en særlig grundig måte. Blant annet er dette første gang den komplekse definisjonen av null utslipp i Barentshavet blir stadfestet. Også det faktum at spørsmålet om oljeboring i området er svært kontroversielt og at de besluttende myndigheter er under et relativt stort press fra utvinningsinteressene, tilsier at saken behandles med særlig grundighet og at dette også gis utslag i klagesaksbehandlingen.

Vi tillater oss på bakgrunn av det ovenstående om å anmode om å få forlenget klagefristen med fire – 4 – uker fra den opprinnelig fastsatte klagefristen, slik at denne først utløper onsdag 8. desember 2004, jf. forvaltningsloven § 29 fjerde ledd.

Med vennlig hilsen,

____________________
Frederic Hauge
Leder i Bellona

____________________
Ane Hansdatter Kismul
Leder i Natur og Ungdom