Nyheter

Høringsuttalelse til revidert søknad for leteboring på brønn 7131/4-1 Guovca

Publiseringsdato: 2. februar, 2005

Viser til brev datert 13.01.05 om anmodning om høringsuttalelse til revidert utslippssøknad på brønn 7131/4-1.

 

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep.
0032 Oslo
Reference: 2004/1085

02/02-2005

Høringsuttalelse til revidert søknad for leteboring på brønn 7131/4-1 Guovca

Viser til brev datert 13.01.05 om anmodning om høringsuttalelse til revidert utslippssøknad på brønn 7131/4-1.

 

Bellona er forundret over det hastverksarbeidet Statoil har utført i forbindelse med søknadene om leteboring i Barentshavet denne vinteren. I tillegg til at Statoil i forbindelse med denne søknaden har glemt å søke om utslipp av ilmenitt, er det også blitt sendt ut nye risiko- og beredskapsanalyse for boring på brønn 7227/11-1S Uranus. Dette fordi boringen er blitt utsatt i tid. Det er avgjørende for en forsvarlig saksbehandling at søknadene som sendes inn inneholder korrekte opplysninger, og tar høyde for at det kan skje tidsforskyvninger og de følger det vil medføre. Vi har brukt mye tid på å sette oss inn i de dokumentene som er blitt levert og det krever ytterligere resursser når vi må sette oss inn i reviderte søknader. Dette må få konsekvenser for søker. Statoil er kjent med hva utslippssøknader skal inneholde, og har hatt alle forutsetninger for et dette skal skje på en korrekt måte.

Vi har i tidligere i forbindelse med klage på boring av brønn 7220/6-1 datert 17.11.04 bedt om at det gjøres en vurdering av hvilke vektmaterialet som bør benyttes utfra et miljøfaglig ståsted. Vi ber om at Miljøverndepartementet gjør en vurdering av konsekvensene ved bruk av barytt og ilmenitt som vektmaterialet i borevæske. SFT skriver i sitt svar på dette at de foreløpig ikke har grunnlag for å anbefale det ene vektmaterialet foran det andre. I vurderingen til SFT kan vi ikke se at det er vurdert det økte utslippet av vaskemidler i forbindelse med bruk ilmenitt. Sammenlignet med Hydros boring skal Statoil slippe ut mer vaskemidler. Vi har fått opplyst at dette er på grunn av at ilmenitt skal benyttes som vektmaterialet. Vi har også registrert at Havforskningsinstituttet har vært kritisk til bruk av ilmenitt. Vi ber derfor SFT på nytt vurdere om det er bedre utfra en miljømessig totalvurdering å benytt beste baryttkvalitet fremfor ilmenitt.

Med vennlig hilsen,

____________________
Guro Hauge
Fagmedarbeider