Nyheter

Miljøetatene sa nei til Goliat

Publiseringsdato: 27. januar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Klarsignalet til å bore på Goliat i 1997 ble gitt tross sterke advarsler fra myndighetenes egne miljøfaglige instanser. Det viser dokumenter som til nå har vært unntatt offentligheten.

Miljørådene fra Norsk Polarinstitutt, Direktoratet for Naturforvaltning og Statens Forurensingstilsyn fra 1997 har hittil vært unntatt offentlighet. Bellona har nå fått frigitt disse dokumentene som viser at alle de miljøfaglige etatene advarte sterkt mot boring i området.

– Miljøekspertenes klare advarsler ble satt til side da det ble utdelt oljekonsesjoner i 1997, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona. – Bellona har kjempet mot hemmeligholdet. Nå skal vi undersøke om det er fast praksis å overkjøre miljørådene når oljeselskapene får tildelt nye områder, sier Berge

Tok ikke hensyn til miljøutredning
I forkant av konsesjonstildelinger på norsk sokkel innhenter Olje- og energidepartementet alltid råd fra underliggende etater av Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet. Myndighetene har i forbindelse med åpningen av Goliat-feltet gjentatte ganger fremhevet at konsesjonstildelinger blir gjort i nært samarbeid med miljø- og fiskerietatene. De nye dokumentene viser imidlertid at etatenes råd ikke ble tatt hensyn til da tillatelse til leteboring på Finnmark Vest (der Goliat ligger) ble gitt i 1997. Etatene frarådet eksplisitt å tildele blokker i Finnmark Vest. Etatene konkluderte også med at:

"Ut fra oljevernbetraktninger bør det ikke åpnes for oljevirksomhet på blokker nærmere land enn tilsvarende en minste drivetid på 2 døgn. I gjennomsnitt vil dette si innenfor en avstand på 40 nm fra kysten (ca 72 km)."

Boringene som ble gjort på Goliat i 2005 hadde en minste avstand til kysten på 48 km . Myndighetene valgte med andre ord å tildele blokker i de mest sårbare områdene til tross for alle advarslene. Det betyr også at den første oljeproduksjonen i Barentshavet kan komme i et område som de miljøfaglige etatene har advart mot å drive virksomhet i.

– Dette beviser at Bellona har hatt rett hele tiden når vi har advart mot oljevirksomhet på Goliat, sier Berge. – Hvis det skjer en ulykke her, er det stor sjanse for at oljen treffer land og få dramatiske konsekvenser. Dagens regjering må vise større ydmykhet for miljøet. Istedenfor å godkjenne utbygging av Goliat, må man opprette varige petroleumsfrie områder der miljø og fiskeri får forrang, sier hun.

Kamp for tilgang til miljøinformasjon
Bellona har kjempet en lang kamp for at miljøinformasjon i saker som dette skal være offentlig. I fjor ba Bellona om at miljøinformasjon knyttet til 19. konsesjonsrunde skulle offentliggjøres i henhold til miljøinformasjonslovens § 10. Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet avslo, og ga kun innsyn i generelle vurderinger knyttet til miljørisiko og oljevirksomhet.

Bellona klaget saken inn for sivilombudsmannen, og fikk 05.01.06 medhold i at miljøinformasjon om alle blokker som vurderes utlyst skal være offentlig. På bakgrunn av dette søkte Bellona 18. januar i år om innsyn i miljøvurderingen fra 1997 knyttet til tildelingen av blokkene der Goliat-funnet nå er gjort, noe som ble innvilget.