Nyheter

– Store mangler i utredning av Goliat

Publiseringsdato: 16. januar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona og Natur og Ungdom (NU) mener konsekvensutredningen av en utbygging på Goliat-feltet er så tynn at den må sendes i retur til Eni. Det kommer fram i organisasjonenes høringsuttalelse som leveres i dag.

Enis konsekvensutredning for Goliat-feltet gir ikke grunnlag for å godkjenne søknad om Plan for utbygging og drift av Goliat, mener Bellona og NU.

– Eni Norge har åpenbart ikke skjønt hvilket sårbart område de opererer i, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Bellona og NU mener Eni har ikke gjort en grundig nok utredning av en rekke sentrale utfordringer og konsekvenser knyttet til utbyggingen av Goliat, som klimaendringer, oljevernberedskap eller ringvirkninger for fiske.

Konsekvensutredningen for utbygging og drift av oljefeltet Goliat er gjort av det italienskeide oljeselskapet Eni Norge. Utredningen har vært på høring, og fristen for å svare på denne er i dag, 16.01.09.

Kontroversielt oljefelt

Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet, og er svært kontroversielt på grunn av sin beliggenhet i kaldt arktisk område, sentralt i oppvekst- og gyteområde for en rekke fiskearter.

Regjeringen har definert området hvor Goliat ligger, like utenfor Finnmarkskysten, som sårbart og verdifullt. Regjeringspartiet SV har tidligere gått imot utbygging av det kontroversielle oljeprosjektet.

NU leverer høringsuttalelse sammen med Bellona.

– Dette er en tynn utredning med store mangler. Statsråd Terje Riis-Johansen kan umulig ta en faglig forsvarlig avgjørelse på bakgrunn av dette, sier Ingeborg Gjærum, leder i NU.

Mangelfullt I: klimaendringer

Eni viser til at man i nord ikke vil merke spor av global oppvarming innen 2020.

– Eni bruker et utdatert faktagrunnlag. Rekordtynn polis og temperaturøkning i Barentshavet er tegn på at utviklingen går langt raskere, og vil kunne gi store konsekvenser for natur og miljø i nord, sier Sæther.

Hun påpeker at klimaendringene kan føre til at naturen blir mer sårbar enn forventet, da det er svært usikkert hvilke konsekvenser en temperaturøkning kan medføre for livet i Barentshavet.

Mangelfullt II: Fiske

– Konsekvensutredningen for Goliat tar ikke nok hensyn til fiskeriene, og hvordan de vil bli påvirket av seismikkskyting og et eventuelt oljesøl, sier Sæther, og viser til at dette er kritisk i et område hvor 20 prosent av sysselsettingen er i fiskeri.

Eksportutvalget for fisk har tidligere antydet at prisen på fisk kan bli kraftig påvirket, bare ved at det installeres oljeplattformer i havområdet. Det er ikke gjort noen kostnadsanslag av hva et oljeutslipp vil ha å si for markedsprisen på fisk fra Barentshavet.

Bellona og NU mener det derfor blir umulig å ta en kvalifisert avveining. Eni erkjenner problemet med mulig fangsttap som følge av oljesøl, men har ingen anslag over hvor store de økonomiske tapene kan bli som følge av en utbygging av Goliat.

Ifølge Enis konsekvensutredning vil en utbygging av Goliat medføre årlig seismikk, som er oljeindustriens fremste verktøy for å lete etter oljeforekomster. Seismikk vil legge beslag på store areal, og dermed påvirke fangst.

Bellona har tidligere sterkt kritisert bruken av seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen, det er store kunnskapshull om denne bruken og konsekvenser for dødelighet og skremmeeffekt. Nylig kom en statlig rapport som slår fast at kunnskapshullene om seismikk er for store.

Mangelfullt III: Oljevernberedskap

Eni har i ikke spesifisert hvor mye utstyr eller hvor store resurser man kan regne med å mobilisere til en kystnær oljevernaksjon hvis det skulle skje en ulykke.

Senest i 2007 kom Kystverket med en rapport som sa at lav befolkningstetthet, dårlig infrastruktur og mangel på kompetanse var essensielle utfordringer for et tilstrekkelig oljevern. Oljevernutstyret tåler dessuten ikke mer enn noen få meters bølgehøyde, og har 65 prosent redusert funksjon i mørketida. Eni erkjenner disse problemene, men har ingen aksjonsplan ved oljesøl.

– Dette betyr i praksis at litt Nord-norsk ruskevær kan ødelegge for en hel oljevernaksjon, sier Sæther.

Området hvor Goliat-feltet ligger er definert i forvaltningsplanen for Barentshavet som svært sårbart og verdifullt. Goliat vil også ligge rett i nærheten av Gjesværstappan, et av Nord-Europas viktigste fuglefjell hvor blant annet den utrydningstruede Lomvien bor.

12 punkter

Under finner du en liste over alle 12 punktene Bellona og NU innvender mot Enis konsekvensutredning av Goliat.

•    En eventuell utbygging må utelukkende forsynes med kraft fra land.

•    Oljevernberedskap er ikke tilfredsstillende med hensyn til bølgehøyde, mørke og temperatur i området.

•    MAREANO-prosjektet er ikke ferdigstilt og resultatene fra prosjektet kan dermed ikke sees i tilknytning til utbyggingen.

•    Prosessen rundt verneplanen for Lopphavet er ikke ferdigstilt.

•    Potensiell forurensingsrisiko fra Goliat i forhold til Repparfjorden og Porsangerfjordener er ikke utredet.

•    Det er ikke gjennomført en beregning av de reelle konsekvenser og samfunnsmessige kostnader for fiskeribasert næringsliv ved oljepåslag.

•    Det er ikke gjennomført en markedsanalyse for hvilke konsekvenser et oljeutslipp vil kunne få for prisen på fisk fra Barentshavet.

•    Det er ikke gjennomført en konsekvensanalyse for påvirkning på fiskeriene fra den seismiske aktiviteten knyttet til Goliat.

•    Det må etterprøves hvorvidt miljørisikoanalysen og underlagsutredningene er basert på korrekt informasjon om eksisterende næringsvirksomhet i utredningsområdet.

•    Det er ikke utredet for om utbygging og drift av Goliat vil ha en fortrengingseffekt i forhold til utbygging av fornybar energi i Finnmark.

•    MIRA-analysen må nyanseres og utbedres, både når det gjelder akutt dødelighet og langvarige konsekvenser av ikke-dødelig oljesøl på levende organismer.

•    Det er ikke konsekvensutredet for hvordan belastningen på økosystemet i Barentshavet kan øke som følge av klimaendringer, og dermed bidra til at en utbygging av Goliat-funnet kan bidra til konsekvenser da den samlede belastningen for økosystemet økes ytterligere.
Du kan laste ned hele høringsuttalelsen i den blå boksen til høyre på siden.