Nyheter

SFT strammer inn regelverket

Det er særlig utslippene fra norsk sokkel som øker. Utslippene fra olje og gass er 82,8 prosent høyere nå enn i 1990.
Erik Christensen

Publiseringsdato: 21. oktober, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Som en følge av Bellonas varsling om giftmanipulering av kjemikalier, strammer SFT nå inn regelverket. Bellona er glade for at problemet ikke ser ut til å være så omfattende som fryktet.

12. september i år varslet Bellona Miljøvernministeren om at det forekommer manipulering av offshorekjemikalier for at de skal kunne klassifiseres som ”gule”, altså lettere nedbrytbare, og mindre giftige.

Bellona bygde sin bekymring på tips fra kilder. Problemet har også tidligere vært oppe i samarbeidsutvalget mellom oljeindustrien og myndighetene/SFT, SKIM.

SFT ble som en følge av Bellonas varsling bedt av Miljøvernministeren om å undersøke saken nærmere, noe de nå har gjort. Bellonas varsling har ført til at SFT gjør store endringer i regelverket.

Bedre rutiner og strengere regelverk

Bellona var bekymret for at det kunne dreie seg om betydelige mengder, da det slippes ut over 12.000 tonn slike gule kjemikalier i året. Miljøorganisasjonen er nå glade for SFT’s undersøkelser konstaterer at det ikke er et omfattende problem som gjør at de gule stoffene omklassifiseres til røde.

I SFTs redegjørelse til Miljøverndepartementet (MD) heter det at SFT ” Finner ikke bevis på omfattende manipulering av offshorekjemikalier”

Samtidig viser redegjørelsen at det er behov for å stramme inn regelverket og rutiner for å følge opp de senere års omfattende omlegging fra røde til gule kjemikalier.

Her kan du lese SFTs redegjørelse.

Styrker tilsyn

SFT vil blant annet endre retningslinjene for vurdering av nedbrytningsprodukter, samt styrke oppfølging og tilsyn med kjemikalier i gul kategori.

– Denne undersøkelsen er ingen frikjennelse av olje- og kjemikalieindustrien. Oljeindustrien og miljømyndighetene fortjener anerkjennelse for den omleggingen som er gjort, men SFT’s redegjørelse viser at myndigheter og industri ikke kan hvile på laurbærene, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

SFT: «Retningslinjer brukes ukritisk og til dels feilaktig.»

I SFTs brev til MD kommer det fram at SFT mener oljeselskapene har fanget opp forsøksvis giftsminke av kjemikalier fra leverandørene.

Bellona konstaterer at SFT skriver i sin redegjørelse at:

«SFT har ved flere anledninger blitt gjort oppmerksom på at det har vært mistanke om at enkelte kjemikalieleverandører har ’hektet’ på et tilleggstoff som brytes raskt ned og sikrer at kjemikaliene passerer testkriteriene som et gult stoff istedenfor rødt.”

Dette er i tråd med de varsler Bellona har mottatt.

SFT skriver videre at «Dette har flere ganger blitt fanget opp av operatørene som har prioritert slike stoffer for utfasing. Slik triksing skal i utgangspunktet være dekket av regelverkskravet om ekstra vurdering av nedbrytningsprodukter av gule stoffer med moderat nedbrytbarhet.»

Bellona konstaterer at SFT dermed mener at operatørene fanger opp slike forsøk på juksing. Samtidig skriver SFT også at:

«Det er laget retningslinjer for vurdering av nedbrytningsprodukter, men disse har ikke formell status. Det kan synes som om disse retningslinjene brukes ukritisk og til dels feilaktig.»

– Dette er et bevis på at problemstillingen Bellona reiste er reell, understreker Hauge.

– Plikt til å varsle

Bellona er ikke overbevist om at manipulering med kjemikalier ikke skjer fortsatt.

– Vi finner denne runden oppklarende og nyttig, men den gir oss ikke grunn til å slippe fokus på kjemikalier fra oljeindustrien framover. Det er vår plikt å varsle myndighetene når vi får inn alvorlige tips fra seriøse kilder, og det kommer vi til å fortsette med, fastholder Hauge.

Ber om nytt møte med SFT

Bellona ber nå SFT om et nytt møte, for å få en gjennomgang av undersøkelsen de har gjort rundt manipulering av kjemikalier.

Bellona vil blant annet ta opp at SFT baserer seg på oljeindustriens egne tester, og ikke har gjennomført egne tester.

– Vi hadde ønsket oss en mer omfattende gjennomgang i form av nye krav til analyseprøver og åpenhet for Havforskningsinstituttet til å få innsyn i kjemikaliesammensetningen, slik at vi kan få brukt fagkompetansen der til å forhindre kjemikaliejuks, sier Hauge.

– Vi stiller dessuten spørsmål ved hvorfor ikke SFT har strammet grepet tidligere, siden de har vært klar over problemstillingen lenge, sier Hauge.

Seks tiltak fra SFT

Dette er tiltakene SFT innfører etter at Bellona varslet om at det kan foregå storstilt manipulering med giftige kjemikalier fra olje industrien:

  • Endre og formalisere retningslinjene for vurdering av nedbrytningsprodukter.
  • Spesifisere mengder tillatte utslipp i hver type gul kategori i tillatelser.
  • Synliggjøre bruk og utslipp innen hver type gul kategori ved at dette oppgis i den årlige utslippsrapporteringen.
  • Tydeligere kommunisere operatørenes plikt til helhetlig miljøvurdering av alle kjemikalier, også i gul og grønn kategori.
  • Foreslå at operatørene samordner tilsyn med kjemikalieleverandørene.
  • Styrke oppfølging og tilsyn med kjemikalier i gul kategori.

Kontaktpersoner:
For pressen: Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no
For andre henvendelser: Christine Karlsen, avdelingsleder i Bellona: 95 16 78 14, christine@bellona.no