Nyheter

Kritisk til henleggelse i DVS-saken

Publiseringsdato: 17. oktober, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Vestfold politidistrikt har henlagt straffesaken mot DVS Norge, som ble anmeldt av Bellona for ulovlig lagring av farlig avfall ved Oleon-anlegget i Sandefjord. Miljøstiftelsen klager vedtaket inn for Statsadvokaten.

DVS Norge, som blant annet håndterer farlig avfall fra oljeindustrien, ble i juni i 2011 anmeldt av Bellona for brudd på forurensingsloven.

Bakgrunnen var at selskapet hadde lagret farlig avfall på ulovlig vis på Oleon-anlegget i Sandefjord. Lagringen ble kjent for offentligheten etter en Bellona-aksjon 20. juni i fjor.

I et brev datert 12. september 2012 informerte Vestfold politidistrikt Bellona om at de henlegger saken mot avfallsselskapet DVS Norge – på bakgrunn av bevisets stilling.

Det er en avgjørelse miljøstiftelsen er svært uenig i, og de velger nå å påklage den til Vestfold og Telemark statsadvokatembeter.

I en muntlig orientering fra Vestfold politidistrikt framgikk det at bakgrunnen for henleggelsen er at det vurderes som uklart hvorvidt «den juridiske formuleringen ‘den som håndterer avfallet’ i forurensningsloven kan sies å gjelde for DVS Norge».

I brevet der klagen blir framsatt, skriver fagrådgiver Karl Kristensen følgende:

«Bellona mener det er opplagt at DVS Norge beholder status som rettssubjekt selv om selskapet overfører avfallet for lagring til en tredjepart. Bellona gjør oppmerksom på at Oleon utelukkende har leid ut sin tankkapasitet. Eierskap til det farlige avfallet har hele tiden ligget hos DVS Norge.»

Kristensen skriver videre at henleggelsen derfor er gjort på feil grunnlag, og «gir hjemmel for en uholdbar situasjon hvor useriøse avfallsoperatører kan fortsette sin praksis med ulovlig mellomlagring hos tredjeparter uten fare for straffeforfølgelse, ettersom straffeansvaret overføres til parten som overtar avfallet for mellomlagring.»

– Vurderingen som her er gjort av påtalemyndigheteneer etter Bellonas oppfatning av så stor prinsipiell betydning at det er nødvendig at den bør prøves av retten, avslutter Kristensen.