Nyheter

Regjeringen legger frem forslag om veiprising

Publiseringsdato: 22. desember, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Regjeringen la i går frem en odeltingsproposisjon om endring av veitrafikkloven. Endringen vil gjøre det mulig å innføre veiprising i Norge.

Bellona støtter prinsippene som ligger til grunn for forslaget. En kanalisering av de eksterne kostnadene tilbake til trafikantene samsvarer godt med prinsippet om at forurenseren skal bære de reelle utgiftene som forurensningen medfører.

I vår høringsuttalelse til forslaget uttalte vi imidlertid at forslaget virket dårlig gjennomarbeidet, og vi var skeptiske til hvorvidt den foreslåtte ordningen vil fungere etter intensjonene. Slik forslaget forelå under høringen åpnet det i stor grad for å benytte miljøhensyn som påskudd for å øke det generelle avgiftstrykket på bilistene. Det er gjort bare mindre endringer fra høringsforslaget til lovforslaget. Nederst på siden finner du link til vår høringsuttalelse.

Lovforslaget (Fra Ot.prp. nr. 32 (2000-2001))

Ny § 7 a skal lyde:

Vegprising.

Departementet kan bestemme at det innføres vegprising i et nærmere fastsatt område. Med vegprising menes et trafikkregulerende virkemiddel der trafikantene må betale et beløp for å benytte bestemte deler av vegnettet til bestemte tider.

Nettoinntektene fra vegprising skal fordeles mellom staten og berørte kommuner og fylkeskommuner. Nettoinntektene skal nyttes til transportformål i det berørte området, herunder kollektivtransport, trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak.

Vegprising skal bare innføres når de berørte kommuner og fylkeskommuner gir sin tilslutning til dette. Departementet kan likevel i særlige tilfelle pålegge de berørte kommuner og fylkeskommuner gjennomføring av vegprising.

Departementets vedtak etter paragrafen her krever samtykke fra Stortinget.

Departementet kan gi nærmere forskrifter for å regulere ordningen, herunder om prinsipper for takstfastsettelse, om tilleggsavgift ved unnlatt betaling og om fordelingen av nettoinntektene.

 

 

Hovedpunkter i lovforslaget (Fra Ot.prp. nr. 32 (2000-2001))

 • Formålet med vegprising skal være trafikkregulering. Vegprising skal tas i bruk for å regulere vegtrafikk, der dette fremstår som et hensiktsmessig og effektivt virkemiddel for å redusere køproblemer og til å bedre lokale miljøforhold. Det skal ikke være mulig å ta vegprising i bruk uten at det kan dokumenteres reelle kø- og miljøproblemer lokalt.
 • Vegprising og bompengefinansiering skal ikke brukes samtidig i samme område.
  Vegprising skal tas i bruk som et supplement til dagens drivstoffavgifter.
 • Det skal som en hovedregel kreves tilslutning fra berørte kommuner og fylkeskommuner gjennom lokale vedtak i hvert enkelte tilfelle. I helt spesielle situasjoner kan Samferdselsdepartementet foreslå at vegprising pålegges.
 • Stortinget skal fatte endelig vedtak i hvert enkelt tilfelle.
 • Kostnadene ved etablering og drift av vegprising skal dekkes av inntektene.
 • Nettoinntektene skal fordeles mellom staten og kommunesektoren med 50 pst. på hver. Staten kan fastsette en annen fordelingsnøkkel dersom en lik fordeling vil gi åpenbare skjevheter. Fordelingen innen kommunesektoren må vurderes nærmere i det enkelte tilfelle på bakgrunn av de transportoppgaver som skal løses. Den endelige inntektsfordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene og innen det enkelte forvaltningsnivå, skjer gjennom Stortingets behandling av den enkelte vegprisingsproposisjonen.
 • Nettoinntektene skal øremerkes transportformål i det berørte området. Det legges ikke begrensninger på type transportformål.
 • Den kommunale og fylkeskommunale andelen av nettoinntektene skal ikke inngå i statsbudsjettet og ikke regnes med i det årlige kommunaløkonomiske opplegget.
 • Den statlige andelen av inntektene og motsvarende utgifter vil inngå i statsbudsjettet (bruttobudsjettering), og føres på egne kapitler/poster.
 • Det skal utformes forskrifter om takstfastsettelse, tilleggsavgift og fordeling av nettoinntekter.