Nyheter

Oljevernberedskap i Nord-Norge

Publiseringsdato: 8. oktober, 2003

Skrevet av: Marius Holm

Bellona er ikke helt fornøyd budsjettprioriteringene, men finner det svært positivt at Regjeringens satsning på oljevernberedskap i nord viser at det er mulig å forebygge ulykker knyttet til russisk oljetransport, UTEN å åpne for oljeutvinning på norsk side. Dette betyr at et viktig argument for åpning av Lofoten og Barentshavet faller bort.

Statsbudsjettet 2004:

Regjeringen vil få på plass en slepebåt i Øst-Finnmark, samtidig som Forsvaret påtar seg å ha et fartøy med slepekapasitet i området Vest-Finnmark og Nord-Troms. Videre vil Kystverket og Forsvaret i samarbeid sørge for et fartøy med slepekapasitet for området Vesterålen og Sør-Troms. I tillegg er det inngått en intensjonsavtale med Fiskebåtredernes forbund om bruk av slepekapasiteten til større fiskefartøy. Dette er strakstiltak som etter beste evne skal dekke behovet i 2003 og 2004, inntil kostnader ved en mer permanent løsning er klarlagt.

I tråd med Bellona-krav
Bellona er svært fornøyd med at det etableres slepekapasitet for å forebygge ulykker med oljetankere i nord. Dette er i tråd med krav Bellona tidligere har fremsatt. Vi forutsetter at fartøyene som skal inngå i beredskapen har den bemanning, utrustning og hurtighet som er nødvendig for å kunne hindre havari ved for eksempel motorsvikt, og avventer de konkrete resultatene med spenning.

I tillegg til slepekapasitet, må det også satses på oljevernutstyr, som kan brukes til å begrense skadene dersom olje lekker ut. Per i dag har man ikke lenser som er egnet for de værforholdene som er vanlige langs Finnmarkskysten. Bellona krever at det utarbeides en kravspesifikasjon til oljevernutstyr, som er tilpasset den værbelastningen man kan forvente på lokaliteten der utstyret skal brukes.

Trafikksentral i 2007
Regjeringen legger opp til at en trafikksentral for Nord-Norge skal være etablert innen 2007, med en startbevilgning på 2,5 millioner. Tankskiptrafikken fra russisk side er allerede stor rundt finnmarkskysten, så det er ingen grunn til å vente med opprettelsen til 2007. Bellona mener trafikksentralen bør være i drift innen 2005, og krever økt bevilgning i statsbudsjettet for 2004.

Bellona krever også at det tas initiativ til et samarbeid med russisk side, gjennom avtaler om varsling av trafikk, og avtaler om gjensidig bruk av slepekapasitet. I nødstilfeller må russiske slepefartøy få umiddelbar tillatelse til å gå inn i norsk farvann for å bistå redningsaksjoner.

Konklusjon:
Regjeringen tar et raskt skritt i riktig retning, og viser at det er mulig å få til en forsvarlig oljevernberedskap i Nord-Norge. Likevel er det viktige elementer som gjenstår før kystbefolkningen kan sove trygt om natta når oljetankerne stamper forbi i kuling og storm.