Nyheter

Lekkasjene i Romeriksporten må stanses

Publiseringsdato: 20. april, 1998

Skrevet av: Frederic Hauge

TELEFAX
Til: NSB Gardermobanen
Ved Styret
Faks: 23151242

Dato: 20.04.98

Lekkasjene i Romeriksporten må stanses

Lekkasjene i NSB Gardemobanens (NSBG) prestisjeprosjekt på Romerike har medført tørrlegging og synkende grunnvannstand i forholdsvis store områder. Skadene på bygninger og på vegetasjon er blitt omfattende. Hastverk og bruk av feil kjemikalie er blant hovedårsakene.

NSBG skal i styremøte i dag legge opp den videre strategi for tetningsarbeidene i Romeriksporten, bl.a. i lys av OEDs vedtak av 17. april. Bellona vil i den forbindelse påpeke at

  • Det lekker vann fra Østmarka i langt større tempo enn det NVE har anslått som forsvarlig (oktober 1997).
  • Dersom disse lekkasjene ikke stanses, vil konsekvensene bli verre enn de katastrofeliknende tilstandene enkelte av vannene i Østmarka er utsatt for p.t.
  • En ev. argumentasjon for reduserte ambisjoner for tetningsarbeidene må begrenses til at arbeidene ellers vil forsinke åpning av jernbanen, og at OED i vedtak av 17. april d.å. valgte å lempe på kravene til begrensede lekkasjer i forhold til NVEs tidligere pålegg.
  • Det er ikke sannsynliggjort at OED har hatt hjemmel eller myndighet til å fatte vedtaket av 17. april. Omstendighetene tilsier at saken må behandles av forurensningsmyndighetene.
  • Å redusere tetningsarbeidene nå vil hindre en liten forsinkelse for Gardermobanens første togs ankomst – og samtidig kunne legge viktige deler av Østmarka øde for lang tid framover. Man velger ettermæle som man har vett til.

Vi vil til slutt henlede oppmerksomheten til det faktum at flere av våre folk i øyeblikket sitter fastlenket ved Romeriksportens viktigste annleggs-innfartsåre, klare til å sperre denne av på meget kort varsel. Det vil da, ved en eventuell aksjon fra vår side, utelukkende slippes i gjennom trafikk som er direkte relatert til tetningsarbeidene.

Bellona oppfordrer på det sterkeste NBSG om å fullføre tetningsarbeidene, i det minste i en slik grad at NVEs krav av oktober i fjor etterleves.

Med vennlig hilsen

Frederic Hauge (sign.)
Daglig leder