Nyheter

Yara og Bellona sammen om viktige miljøutfordringer

Publiseringsdato: 15. juni, 2006

Oslo (2006-06-16): Yara International ASA og Miljøstiftelsen Bellona har inngått et strategisk samarbeid for å løse viktige miljøutfordringer. Partene vil arbeide for rammevilkår og virkemidler som favoriserer beste tilgjengelige miljøteknologi og bidrar til reduserte utslipp av klimagassen N2O og forsurende NOX-forbindelser.

Samarbeidet skal spesielt konsentrere seg om rammevilkår og virkemidler som kan bidra til å redusere utslippene av klimagassen N2O (lystgass) og forsurende NOx-forbindelser. Yara er i den spesielle situasjon at selskapet både har omfattende utslipp av disse gassene og sitter på teknologiske løsninger som bidrar til egne og andre aktørers utslippsreduksjoner. Bellona og Yara vil sammen arbeide for rammevilkår nasjonalt og internasjonalt som favoriserer den til enhver tid beste tilgjengelige miljøteknologi for slike utslipp. Yara har som mål å være ledende i sin bransje på økoeffektivitet og miljøriktige løsninger og bidra til bærekraftig utvikling innen sine kjerneområder.

”Langsiktig verdiskaping betyr å være offensiv når det gjelder miljøutfordringene ,” sier konsernsjef i Yara International, Thorleif Enger, som vil sikre reduserte utslipp fra egne fabrikker samtidig som han øker fokuset på miljøgevinsten av egne produkter. ”Med Bellona får vi en kunnskapsrik sparringpartner som både kan utfordre oss og som vi kan jobbe sammen med i miljøspørsmål.”

”Jeg er glad for at Bellona nå har inngått et samarbeid med en ambisiøs bedrift, som sitter på teknologi og produkter, som kan redusere betydelige utslipp fra både tungindustri og transportsektoren,” sier Bellonas leder, Frederic Hauge.

Reduksjon av miljøskadelige N2O-utslipp
Globalt er N2O den tredje viktigste klimagassen ved siden av karbondioksid og metan. Mikrobiologisk aktivitet i jordsmonnet som omdanner ulike nitrogenforbindelser til N2O er den viktigste kilden.

Den menneskeskapte økning av klimagasser som har forsterket drivhuseffekten er et alvorlig problem fordi dette etter all sannsynlighet resulterer i global oppvarming og et annerledes klima.

I Norge bidro N2O med 9 prosent av det samlede utslipp av klimagasser i 2004. Av dette sto mineralgjødselproduksjon for 37 prosent og landbrukssektoren for 51 prosent. Etter 10 års forskning og utvikling kan Yara nå sikre en betydelig reduksjon (70-90 prosent) i N2O-utslippene fra egne fabrikker. Denne teknologien gjøres også tilgjengelig for andre gjødselprodusenter.

EU legger opp til at beste tilgjengelige teknologi skal sette rammene for hvilke utslipp som skal kunne tillates. Derfor vil Yaras teknologi for reduserte utslipp bidra til at andre tilsvarende bedrifter reduserer sine utslipp.

Reduksjon av helseskadelige NOX-utslipp
NOx er en fellesbetegnelse for de natur- og helseskadelige nitrogengassene NO og NO2. NOx dannes hovedsakelig ved forbrenning av drivstoff, for eksempel i kull- og oljefyrte kraftverk, forbrenningsanlegg og dieselmotorer, og slippes ut sammen med avgassene. Transportsektoren er den viktigste kilden til slik menneskeskapt NOx. Nitrogenoksider bidrar til partikkeldannelse (finstøv) og forsuring.

Det meste av den sure nedbøren som faller over Norge har sin opprinnelse i andre europeiske land, men den utenlandske tilførselen er betydelig redusert de siste årene samtidig med at de norske utslippene har økt. Norge er i dag et av de landene i Europa som ligger lengst unna å oppfylle sine NOx-forpliktelser.

I Gøteborg-protokollen, som trådte i kraft 17. mai 2005, har Norge forpliktet seg til å holde utslippene i 2010 under 156.000 tonn, tilsvarende en reduksjon på 30 prosent av utslippsnivået i 1990. I 2005 var de norske utslippene av NOx nesten 216.000 tonn, hvilket er 38 prosent høyere enn kravet i protokollen. Yara har utviklet produkter som kan bidra til at transportsektoren kan imøtekomme kravene i Gøteborg-protokollen. NOx-utslippene fra forskjellige forbrenningsprosesser kan reduseres med over 90 prosent i en prosess der NOx omgjøres til ufarlig nitrogen og vann. Yaras nitrogensbaserte produkter renset på global basis cirka 300.000 tonn NOx i 2005. Det er mer enn den totale norske NOx-utslipp.

Kontakt

Hamed Brodersen, Yara International

Mobil (+47) 40 468 110

E-post hamed.mozaffari.brodersen@yara.com

Frederic Hauge, Miljøstiftelsen Bellona

Telefon (+47) 23 23 46 00

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi og nitrogen fra luften til essensielle produkter for bønder og industrielle kunder. Som verdens største leverandør av mineralgjødsel og agronomiske løsninger hjelper vi til med å skaffe mat til verdens voksende befolkning. Vår industrielle produktportefølje inkluderer miljøprodukter som beskytter ren luft og rent vann og bevarer matvarekvalitet. Yaras globale arbeidsstyrke på 6800 ansatte representerer betydelig mangfold og talent som tillater Yara fortsatt å være den ledende aktøren innen sin bransje.

www.yara.com