Nyheter

Slik blir havbruk mer bærekraftig

Bellonas Kari Torp, seniorrådgiver innen havbruk.
Bellonas Kari Torp, seniorrådgiver innen havbruk.

Publiseringsdato: 14. juni, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

– Havbruksnæringen bør spille en sentral rolle i framtidens matsystem. Og for å få til det må betydelige utfordringer overvinnes, sier seniorrådgiver havbruk i Bellona,Kari Torp.

Under havbrukskonferansen AquaNext i Stavanger denne uka presenterte Bellona sitt oppdaterte posisjonsnotat om Bærekraftig havbruk.

– En av våre største utfordringer er hvordan vi skal dekke et økende behov for mat framover, samtidig som vi skal hindre ytterligere ødeleggelse av natur, gjennomføre betydelige kutt i klimagassutslipp og skaffe tilstrekkelig bærekraftig biomasse i overgangen fra en fossilbasert til biobasert økonomi. Havbruksnæringen bør spille en sentral rolle i denne utviklingen, sier Torp.

«Havbruksnæringen bør spille en sentral rolle i utviklingen av framtidens matsystemer.»

Kari Torp

Seniorrådgiver, havbruk

I posisjonsnotatet Bærekraftig havbruk peker Bellona på betydelige utfordringer som må overvinnes for at næringen skal bli mer bærekraftig.

Laks på fly

– Flyfrakt er den største enkelt-bidragsyteren til det totale klimafotavtrykket til laksen. Selv om mesteparten av laksen eksporteres til det europeiske markedet på lastebil, så drar flyfrakt opp det totale klimaforavtrykket. For laks som flys til Asia eller USA utgjør flytransporten mellom 68 – 82 prosent av det totale klimaforavtrykket. Næringen må ta store grep for å kutte klimagassutslippene knyttet til transport av laks til markedene. Transport av laks med fly må fases ut, sier Torp.

Holdbarhet, fôr og dødelighet

Bellona mener også at næringen bør utvikle produkter med lengre holdbarhet.

– Næringen bør ta i bruk ny teknologi som kan holde produktene ferske lengre. Samtidig bør det arbeides med å etablere frossen laks som et fullverdig alternativ til fersk, sier Torp.

For laks som ikke flys til markedet utgjør fôr i gjennomsnitt 75 prosent av de totale utslippene, og størsteparten av fôringrediensene er importert. Skal oppdrettslaks ha et lavere klimagassutslipp er det helt sentralt å gjøre noe med fôret. Gjennom samarbeidsplattformen Råvareløftet har Bellona, sammen med en rekke aktører i fôrbransjen, sett på 15 nye potensielle råvarer for laksen.

Høy dødelighet i sjøfasen av produksjonen har vært et vedvarende problem. Bellona mener at det bør innføres et nasjonalt mål for dødelighet i lakseproduksjon i sjøfasen på under fem prosent.