Nyheter

Ikke alt som er sirkulært er miljøvennlig

Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.
Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.
Ingrid Kristensen Hauge

Publiseringsdato: 15. november, 2022

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Sirkulær økonomi kan bidra til redusert behov for nye råvarer, og er derfor sentralt i å løse klima- og miljøutfordringene. Samtidig innebærer ønsket om sirkularitet også en risiko for utilsiktede negative miljøkonsekvenser. Dette var et av Bellonas hovedpoeng under høringen Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avholdt 8. november om sirkulær økonomi.

Bellonas hovedpoeng under høringen:

Sirkulær økonomi er viktig, men alt som er sirkulært, er ikke miljøvennlig

– Det må unngås at målet om sirkularitet bidrar til uforutsette problemskifter – altså at man løser ett miljøproblem bare for å skape et annet. Eksempelvis vil det være lite gunstig for klimaet med bioplast hvis råstoffet er palmeolje. Det vil også være lite gunstig å bruke CO2 til å lage syntetisk flydrivstoff, selv om dette vil være «å bruke karbonet en gang til» før det dumpes i atmosfæren, spilte teamleder for materialer og industri i Bellona, Martin Melvær, inn.

I høringen påpekte Bellona hvordan flere av punktene i representantforslaget bør forbedres, for å sikre at man unngår denne typen problemskifter.

Behov og tilgang på kritiske råvarer bør kartlegges, og regjeringen bør fremme dette som en egen IPCEI i sin dialog med EU

Mange mineraler er sentrale for grønn omstilling. Det er behov for økt utvinning, bearbeiding og resirkulering av slike kritiske råvarer.

– Bellona støtter høringsforslaget om bedre kartlegging av behovet for, og tilgangen på, mineraler og sjeldne jordarter i Norge. Grønnere gruvedrift på land i Norge kan gi viktig råstoff til bygging av vindmøller, solceller og batterier. Med bakgrunn i dette har Bellona foreslått at Norge bør fremme etablering av kritiske råvarer som en egen IPCEI, altså et Important Project of Common European Interest, fremmet Melvær.

Markedene for resirkulert råstoff trenger drahjelp, men om kravene utformes feil kan det gi uheldige bieffekter

Flere av tiltakene på høring omfattet insentiver for bruk av resirkulert råstoff i nye byggevarer. Dette er viktig for å få i gang nye sirkulære markeder. For eksempel vil et krav om innblanding av resirkulert råstoff i ny betong kunne bidra til at betong- og gruveavfall som i dag ender på deponier, i stedet blir utnyttet. Dette vil både kutte klimagassutslipp forbundet med betongproduksjon, som utgjør 8 prosent av verdens klimagassutslipp, og redusere miljøproblemene forbundet med deponering.

Bellona løftet noen viktige spørsmål i tilknytning til dette. Blant annet hvordan kravene bør differensiere mellom ulike materialer, for å gi høyest mulig miljøgevinst, og for å unngå utilsiktede negative effekter.

Bionova bør få ansvar for å øke utnyttelsen av restråstoff i norsk bioøkonomi, og for at begrensede bioressurser prioriteres riktig

Høringsforslaget omfattet en satsing på digitale materialbanker for byggematerialer og en digital markedsplass for overskuddsmasser.

– Bellona etterlyser en tilsvarende digital satsing for å stimulere til økt bruk av restråstoff i norsk bioøkonomi. Dette bør ikke kun styres av markedskrefter. Det bør ligge til grunn et politisk forankret verdihierarki. Myndighetene må legge føringer for bruk av bioressurser på tilsvarende måte som for andre knapphetsgoder. Bellona mener at Bionova bør få en koordinerende rolle i dette. Bionova bør i tillegg få ansvar for en sektorovergripende revisjon og modernisering av regelverket. Målet skal være økt sirkularitet og ressursutnyttelse, oppfordret han.

Representantforslag som var på høring

Bellona sin høringsuttalelse

Bellona sitt IPECI innspill