Nyheter

– Uforsvarlig å åpne uten kunnskap

Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.
Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.
Ingrid Kristensen Hauge

Publiseringsdato: 27. januar, 2023

Bellona, sammen med en samlet miljøbevegelse, leverte i dag høringssvar med skarp kritikk av regjeringens «Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område».

Verdens økende behov for mineraler har gjort at Norge iverer etter å komme i gang med utvinning av mineraler fra havbunnen.

– Enorme kunnskapshull når det gjelder biologi og økosystemer på dyphavet gjør det uforsvarlig å gå videre med åpningsprosessen, sier teamleder i Bellona, Martin Melvær.

«Havforskningsinstituttet har påpekt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet at for over 99 % av området eksisterer det ingen kunnskap om biologi og økosystemer.»

Gir ikke et godt nok kunnskapsgrunnlag og oppfyller ikke formålet

– KU beskriver selv at man ikke har evnet å belyse miljøpåvirkningene, altså selve formålet med KU. Virksomheten man søker å starte skal altså foregå i et område det nesten ikke er kunnskap om, med en teknologi som ikke eksisterer, og som man derfor ikke aner konsekvensene av, forklarer Melvær.

«Teknologirapporten viser at de aktuelle teknologiene er på et svært lavt modenhetsnivå. Teknologiene som er kommet lengst er utviklet for andre type forekomster enn de norske, og er derfor ikke direkte overførbare til norske forhold. Det kan ta tiår å få modnet frem teknologi, så vi kan ikke forvente at havbunnsmineraler vil være relevant før om mange år – særlig med tanke på at kunnskapshullene må tettes også når det gjelder økosystemene i dyphavet.»

Foreslår å tette kunnskapshullene ETTER åpning

I høringsnotatet fra regjeringen foreslår man allikevel å tette kunnskapshullene etter åpning for leting og utvinning.

– Norge har gjennom nasjonalt lovverk og internasjonalt avtaler forpliktet seg til føre-var prinsippet, altså at man ved tvil om miljøeffekter skal la tvilen komme miljøet til gode. Det vil være et tydelig brudd med dette prinsippet hvis man går videre med en åpning nå. Kunnskapen må komme først, påpeker Melvær

«NTNU oppsummerte sitt høringssvar med at det må stilles spørsmål ved hastverket i åpningsprosessen, i og med at vi ikke kan se at det per i dag foreligger et forvaltningsapparat og -system som virkelig vil kunne forvalte de gjeldende ressursene og økosystemene på en god og forsvarlig måte».

Internasjonal motstand mot havbruksmineraler kan føre til et begrenset marked

– Problemer med miljø og bærekraft vil begrense tilgang til viktige markeder. Over 12 land har de siste seks månedene tatt til orde for en stans, forbud eller et moratorium på mineralutvinning til havs, inkludere store aktører i EU som Tyskland, Frankrike og Spania. Også store næringslivsaktører har tatt til orde for å ekskludere havbunnsmineraler fra verdikjeden sin, eller få inn et midlertidig forbud mot disse. Dette inkluderer Google, BMW, Volvo, Microsoft, Northvolt, med flere, forteller han.

Ikke for permanent forbud

Han avslutter med å påpeke at Bellona ikke ønsker permanent forbud mot utvinning av havbunnsmineraler og at det på sikt kan være en relevant løsning.

– Hovedgrunnen til vår kritiske holdning her er at man går frem alt for fort, gitt de store kunnskapshullene. Prosessen det legges opp til fra Olje- og energidepartementet er verken realistisk praktisk sett eller forsvarlig med tanke på miljø.

Les høringssvaret fra Miljøstiftelsen Bellona, WWF Verdens naturfond, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forum for Utvikling og Miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima, Spire, World Saving Hustle og Zero her:

Høringssvar om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel