Nyheter

Oppnevnt i ekspertgruppe

Joakim Hauge, leder av Bellonas Bio-program.
Joakim Hauge, leder av Bellonas Bio-program.
Bellona

Publiseringsdato: 9. mai, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Stortinget har nylig vedtatt et samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr. Oppdraget skal gi viktige bidrag til de målene Norge har satt for klima, miljø, matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping. Bellonas Joakim Hauge er oppnevnt blant ekspertene som skal gi råd om utforming og mål.

– Jeg opplever oppnevnelsen som en anerkjennelse av Bellonas omfattende satsing på utvikling av norsk bioøkonomi, og den langvarige innsatsen partnerne i Råvareløftet har lagt ned for å identifisere barrierene som forhindrer oppskalering av nye råvarer, sier Joakim Hauge, som leder Bellonas Bio-program.

Gjennom langtidsplanen for forskning- og høyere utdanning 2023-2032, lanserte Regjeringen et «Samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr» som Stortinget sluttet seg til 14. februar 2023. Det overordnede målet er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Ekspertgruppen skal gi råd og faglige innspill til utformingen av samfunnsoppdraget. Medlemmene i ekspertgruppen er personlig oppnevnt basert på deres utdanning, kompetanse og erfaring.

Kutte klimagassutslipp

Å akselerere utviklingen av nye fôrråvarer står sentralt i Bellonas arbeid for å fremtidssikre norsk matproduksjon og kutte klimautslipp. Siden 2014 har Bellona jobbet sammen med Lerøy gjennom Ocean Forest for å utvikle blåskjell- og tareproduksjon som kan forsyne havbruk og landbruk med fôringredienser og klimagevinster.

I 2020 opprettet Bellona samarbeidsplattformen Råvareløftet sammen med Sjømat Norge og de sentrale fôrprodusentene til havbrukssektoren. Formålet har vært å øke politisk oppmerksomhet og fjerne barrierer for innfasing av nye fôrråvarer til norsk havbruk. I 2021 ble ambisiøse målsetninger for bærekraftig fôr en del av regjeringserklæringen. I 2022 presenterte Råvareløftet en omfattende analyse som viste et kjempepotensial for produksjon av nye norske fôrråvarer innen 2030. I 2023 ble samfunnsoppdraget på fôr vedtatt av Stortinget.

Vil gi tydelige råd

–Gjennom oppnevnelsen til ekspertgruppen ser vi frem til å gi tydelige råd om mål og utforming av samfunnsoppdraget på denne sentrale tematikken. Det er kjent at fôr er knyttet til tre fjerdedeler av klimautslippet til laksen, men også i landbrukssektoren kan nye fôringredienser være med å gi betydelige klimagevinster, sier Joakim Hauge i Bellona.

Ekspertgruppa skal blant annet gi innspill til hvordan samfunnsoppdraget bør organiseres, og foreslå kvantifiserbare, djerve mål for utvikling av bærekraftig fôr med potensial for industriell produksjon og høy verdiskaping. Gruppa skal også gi råd og identifisere særskilte områder hvor det trengs ny kunnskap, og peke på mulige barrierer og komme med forslag til hvordan disse kan håndteres.